Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Споделяне на опит сред участниците във втория етап на проекта “Активни граждански общности за развитие чрез читалищата”

Понеделник, 03 Декември 2012

На 30 ноември и първия ден от декември представителите на екипите на 31 местни инициативи от проекта на Платформа АГОРА "Активни граждански общности за развитие чрез читалищата: втори етап" се събраха в София на двудневна среща за споделяне на опит.

   

В първия ден участниците работиха по групи, формирани на база на всяко от направленията в проекта: фестивали, местна филантропия, права на човека, туризъм, спорт, отдих и свободно време, природа и околна среда. В рамките на груповата работа участниците обсъдиха проблемите, с които са се сблъскали при изпълнението на съответната инициатива, намерените решения, постигнатите резултати, както и нерешените въпроси.

Сред проблемите, които се откроиха в едно и повече направления бяха: неизпълнените ангажименти от страна на партньори, обезлюдяване на малките населени места и липсата на млади хора, липсата на първоначален опит в екипите за справяне с различни ситуации. Същевременно като постижения бяха изтъкнати: отношенията с нови партньори, привлечени повече доброволци, успешни фондонабирателни кампании, нови умения в екипите, популяризиране на подхода АГОРА, осигурени условия за развитие на младите хора в малките населени места, и не на последно място - засилване на усещането за общност.

Пред участниците в проекта остават нерешени три основни въпроса - а именно: устойчивост на постигнатото чрез инициативата, опазване на постигнатите резултати, както и липса на подкрепа от местната власт на някои места.

Вторият ден от семинара премина в търсенето на решения на изведените проблеми и по-скоро на онези, които са останали нерешени в рамките на инициативите. По модела "Световно кафене" участниците обменяха идеи на три нива - решаване на проблемите на местно ниво, в рамките на направлението, както и в по-широк аспект - в границите на целия проект. Сред решенията се откроиха: създаването на партньорства извън общността, привличането на квалифицирани кадри, или създаването на такива на местно ниво, формирането на мрежа от инициативи, които да споделят ресурс от различно естество, популяризиране на инициативите извън конкретната общност, припознаване на инициативите от местните власти и включването им в планове, стратегии и други програми/документи за развитие.

Устойчивостта на постигнатото, както и прилагането на подхода АГОРА бяха сред основните мотиви за продължението на общата работа от страна на читалищата и на Платформа АГОРА.

В рамките на семинара бе представен и наръчникът „Читалище. Маркетинг. Комуникация", чийто автор е експертът по връзки с обществеността Галин Бородинов. Както и в предишното издание от поредицата „Силата на Агората" тук фокусът отново е „гражданското читалище" - това, което събира на едно място и представлява публично различни общостни групи. Второто издание от поредицата има за цел да допринесе за развиване на умения и знания по маркетинг на мястото, както и провеждането на ефективна комуникация.

Снимки от събитието можете да видите в Галерията на сайта.Назад