Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Нов фестивал в семейството на АГОРА

Понеделник, 20 Октомври 2014

Платформа АГОРА - клон Бургас започна на 10 октомври 2014 г. изпълнението на проект "Фестивал на поколенията" в партньорство със СОУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас, България и гимназия Люлебургас, Турция. Проектът е с продължителност 12 месеца и се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция (CCI NUMBER: 2007CB16IPO008) по третата покана за набиране на предложения, приоритетна ос 1 Устойчиво социално и икономическо развитие и област на интервенция 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване. Общият бюджет на проекта е 114 086 евро.

Целта на проекта е да създаде среда за общуване между поколенията на база акумулиран социален и културен опит за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална сплотеност в трансграничния регион.

В училищата партньори ще се създадат младежки групи, които ще работят в "поколенчески екипи" с възрастни хора по избрани от тях теми. Част от съвместните дейности на учениците и възрастните хора са директно свързани с техните корени - проучване и създаване на родословно дърво. Ще бъде разработена методология за извършване на проучвания от страна на учениците за дефицитите в общуването между поколенията, като тези дефицити се адресират с артистични средства. В резултат от работата в Артистични ателиета в двете партньорски страни ще бъдат създадени различни културни продукти, интерпретиращи отношенията и общуването между поколенията.

Проектът включва изпълнението на културни и образователни дейности в две по-широки общности в общински центрове - Бургас и Люлебургас. В резултат от работата на "поколенческите екипи" в двете училища партньори ще се създадат нови културни продукти - театрален и музикално-танцов спектакъл и фотографска изложба - които ще демонстрират положителните ефекти от връзката между образование, артистично изразяване и диалог между поколенията.

Фестивалът на поколенията е събитието, което ще демонстрира ефективността на приложените подходи и възможноста за диалог и сближване на поколенията днес. Фестивалът ще се проведе като огледално събитие от двете страни на границата, съответно в градовете Бургас и Люлебургас. Концепцията на Фестивала е в серия от събития, отворени за широката публика в рамките на два фестивални дни да се демонстрират добри поколенчески практики. Ще бъдат представени двата културни продукта, изготвени в Артистичните ателиета, последвани от дискусия с публиката. Ще се проведе международна конференция с гости от Турция, а също така ще има и отворени дискусионни пространства, където ще се представят постиженията на "поколенческите екипи", творчески панел "Родословно дърво" и фотоизложба.

"Фестивал на поколенията" ще допринесе за засилване диалога в общността, ще активира недостатъчно използван местен потенциал (съвместни дейности на училища и общности) и ще повиши културната мобилност между България и Турция.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция CCI №: 2007CB16IPO008.

За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено сдружение "Платформа АГОРА – клон Бургас" и не може по никакъв начин да отразява мнението на ЕС или на Управляващия Орган на Програмата. 

   Назад