Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Кой пред какви предизвикателства се изправи?

Понеделник, 10 Август 2015

В резултат на дискусионния маратон в края на месец юли 2015 г. и началото на август, освен високите температури се покачиха и градусите по време на обсъжданията в първите общностни дискусии по проект "Предизвикателства, променящи живота". Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с местните читалища в десет населени места организира и проведе дискусии за определяне на значими местни проблеми и излъчване на представители от общността. Ето с какви предизвикателства предстои да се справят местните общности в усилията си за по-добър живот.

23 юли 2015 г. НЧ "Зора-1903", с. Радилово:

 1. Създаване на достъпна среда за ползване на административни и информационни услуги от възрастни хора и хора с увреждания.
 2. Осигуряване на достъпна транспортна услуга (във финансово отношение) за жителите.

25 юли 2015 г. НЧ "Просвета 1914", гр. Малко Търново:

 1. Стимулиране на младежите за образование и квалификация за заемане на свободните работни места.
 2. Работа за интеграция на деца от ромски произход в детската градина и училище.

27 юли 2015 г. НЧ "Искра-1929", с. Крушаре, област Сливен:

 1. Подобряване взаимодействието между институциите с граждански подходи по отношение на нарушителите, които не спазват нормите на поведение и установен ред (в частност проблема с безопасността на движение в селото - каруци и безнадзорни животни).
 2. Чистотата в селото и поддръжката на гробищния парк.

27 юли 2015 г. НЧ „П.К.Яворов 1867", гр. Чирпан:

 1. Изграждане на спортни съоръжения в града.
 2. Организиране и провеждане на есенни празници на културата.

28 юли 2015 г. НЧ „Развитие 1898г." , с. Орешак, област Ловеч:

 1. Активизиране на гражданската съвест за поддържане хигиената в селото и зелените площи („култура на обществена хигиена").
 2. Социализация на зелени площи, места за отдих и култура.

29 юли 2015 г. НЧ "Христо Ботев 2008", с. Гарван, област Габрово:

 1. Решаване на проблемите с пътищата (вътрешните улици).
 2. Поддържане на местната радиоточка.

30 юли 2015 г. НЧ "Христо Ботев-1924", гр. Антоново:

 1. Местните власти и гражданите да разговарят на разбираем език, да се информират взаимно, да обменят идеи и предложения за развитието на града и общината.
 2. Градът да стане по-привлекателен за младите хора чрез провеждането на редица дейности и инициативи за създаване на добра жизнена среда - спортна, екологична, културна.

31 юли 2015 г. НЧ „Алеко Константинов 1884", гр. Провадия:

 1. Създаване на доброволчески мобилни групи за опазване на Калето и зелените площи в града.
 2. Социализиране на парка срещу пощата, където да бъде създадена открита лятна сцена и възможности за изява на всички възрасти.

03 август 2015 г. НЧ "Цвят 1870", гр. Видин:

 1. Активиране на гражданите за поддържане на приветлив облик на града.
 2. Преодоляване на неефективната комуникация между граждани и институции.

03 август 2015 г. НЧ "Просвета-1882", гр. Кула:

 1. Облагородяване и поддръжка на местните забележителности, местности, паметници и други.
 2. Създаване на Информационен център за туризъм, култура и занаяти - в частта дейности (предлагане на подходящи и емблематични за града сувенири).

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


Назад

Свързани теми

Заключителни дискусии
Вторник, 29 Март 2016
Обучителен модул 3
Вторник, 29 Март 2016
Антоново
Вторник, 29 Март 2016
Гарван
Вторник, 29 Март 2016