Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Платформа АГОРА oбявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г.

Петък, 20 Ноември 2015

Сдружение "Платформа АГОРА" обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуга за организиране и логистично осигуряване на обучение в три модула "Програма за активно гражданско участие и лидерство" в гр. София в рамките на проект „Предизвикателства, променящи живота", BG05/1300, договор № 363/03.06.2015 по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Прогнозна стойност в лева: 33 708 лв. (тридесет и три хиляди седемстотин и осем лева) с включен ДДС.

Място на изпълнение на услугата: гр. София

Критерият за оценка е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 26 ноември 2015 г., 12:00 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите тук.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите тук.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

 Назад