Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Първи стъпки в общностното лидерство

Понеделник, 07 Декември 2015

Представители на 12 общности от цялата страна се обучаваха как ефективно да работят с местната власт в търсене на решения на проблемите на общностите си. Обучението бе първия етап от Програмата за активно гражданско участие и лидерство, провеждаща се в рамките на проект „Предизвикателства, променящи живота", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта на обучителната програма е изграждане на лидерски умения за работа в общността и повишаване на знанията за изработване и прилагане на местни политики с участието на гражданите.

Обучението се проведе от 3 до 6 декември в София, като в него се включиха 24 участника, избрани от своите общности активно да търсят граждански решения на конкретни местни проблеми. По време на модула участниците придобиха знания за основните права и задължения на гражданите, разделението на властите, устройството на местната власт, децентрализация и местно самоуправление и се запознаха с механизми за изработване на публични политики. Втори акцент бе поставен върху изграждането на базови лидерски умения - модели на публично говорене и убеждаваща комуникация, работа в екип. Предизвикателство за участниците бе усвояването на техниката за анализ „Дърво на проблемите" - търсене на причините и изграждането на причинно-следствени връзки за разкриване на същността на проблемите, като първа стъпка към решаването им. Прилагането на това умение бе в основата на практическата задача на всеки участник за следващия модул - да анализира проблема на своята общност, с решението на който е пряко ангажиран.

Специалните гости - Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет и Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем, допринесоха за емоционалната атмосфера на обучението, споделяйки опита си при справяне с различни предизвикателствата в професионалния си път.

Програмата за активно гражданско участие и лидерство е разработена от Българското училище за политика „Димитър Паница", съвместно с Платформа АГОРА.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


Назад