Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Програма за активно гражданско участие и лидерство - втори модул

Вторник, 19 Януари 2016

От 14 до 17 януари 2016 г. в гр. София се проведе вторият модул от обучението "Програма за активно гражданско участие и лидерство" на Сдружение "Платформа АГОРА" и Българското училище за политика "Димитър Паница" в рамките на проекта "Предизвикателства, променящи живота". Акцент по време на вторият модул на програмата бе върху различните форми на пряката демокрация на местно равнище, взаимодействието между общности и местна власт, ефективни модели за консултации с гражданите, участието на гражданските организации във вземането на решения, формулирането на местни политики, анализ на заинтересованите страни, водене на преговори и доброволчеството.

Първият ден от обучението започна със споделяне в малки групи на изготвеното от всеки участник "Дърво на проблемите" за съответния проблем на местната общност и получаване на обратна връзка. Денят завърши с преминаване през стъпките за участието на гражданските организации във формулирането на местни политики.

Следващият ден бе представен "Индекс на гражданско участие" от Ива Таралежкова, председател на УС на Форум Гражданско участие, като резултатите от него заинтригуваха участниците и те бяха насърчени да се запознаят по-подробно с методологията. Измерването на Индекса на гражданското участие в съответната община дава възможност да се формулират препоръки за подобряване на средата, активността и ефекта от гражданските инициативи. Ценното е, че след приключване на оценката за своята община, може да я сравните с оценките в други общини, както и техните изводи и препоръки.

Д-р Атанас Славов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски" и основател на Фондация „Институт за пряка демокрация" представи формите на пряката демокрация на местно ниво - местен референдум и местна гражданска инициатива. Разяснени бяха процедурите и бяха посочени конкретни примери за проведени вече местни референдуми.

Специален гост по време на втория обучителен модул бе г-жа Лилия Христова, омбудсман на София, която сподели ценен опит и провокира интереса на участниците относно функциите на обществения посредник.

През третият ден на обучението, участниците научиха повече за ефективните модели за консултации с гражданите от г-жа Даниела Симеонова, Програмен директор на Българското училище за политика "Димитър Паница". Представено бе проучване на училището от 2015 г. на съществуващите консултативни съвети и интернет форми на гражданско участие в България, изготвения анализ на европейски практики на обществени консултации и моделите, които могат да бъдат прилагани в България. Конкретно бяха посочени практическите стъпки за консултация с НПО и модели на консултативни съвети и интернет консултация.

Г-жа Славея Христова, заместник-председател на Управителния съвет на сдружение "Болкан Асист" насочи вниманието на участниците с конкретни примери към Обществените съвети като една удачна форма за консултиране с гражданите и заинтересованите страни.

Опитът на Платформа АГОРА и прилагания "подход АГОРА" в работата с местните общности бе представен от г-жа Емилия Лисичкова, Председател на УС на АГОРА като ефективна форма на взаимодействие на местно ниво.

Принос към темата за взаимодействието общности - местна власт направи и г-жа Спаска Петрова от сдружение „Нов път", Хайредин.

В следобедната сесия г-жа Албена Комитова, обучител по преговори и разрешаване на конфликти с медиация обясни на участниците как да се подготвят за водене на преговори, представи различните подходи в преговорите и те имаха възможност да упражнят своите умения в работа в малки групи. Работата по казуси ги накара да намерят общите интереси, да генерират различни варианти за споразумение и да водят преговори, основани на интереси.

Последният ден от втория модул на обучението бе посветен на доброволчеството и по-конкретно как да вдъхновяваме доброволците да работят за нашата кауза. Председателят на Управителния съвет на НАРД, г-жа Ренета Венева сподели с участниците опита на организацията като посочи какви са ползите за младите хора от практикуване на доброволчество и акцентира върху причините, поради които си струва да подкрепим доброволчеството и неговото валидиране.

Платформа АГОРА и Българското училище за политика „Димитър Паница" в партньорство с 12 читалища от цялата страна работят за подпомагане на местните общности и лидери в разработването на механизми за решаване на проблемите в общността, като по този начин ще повишат гражданското участие в процесите на вземане на решения. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 Назад