Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Съкровищницата на "Отключи богатствата"

Понеделник, 18 Юли 2016

През юли 2016 г. завърши проекта "Отключи богатсвата", изпълянван в парньорство между Платформа АГОРА и Асоциация за култура и солидарност на изселниците от Балканите (BALGÖÇ). със седалище Бурса, Турция. Проектът се финансира по Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III, в частта Политически критерии, Лот 2: Антидискриминация.

След 21 месеца интензивна работа в София и Бурса бяха организирани девет събития и създадени, преведени и разпространени три публикации. Това са:

  • Брошура "Предизивкателства пред ЕС" - нейната цел е да насърчи знанието и изясния някои схващания в областта на човешките права, антидискриминацията и междукултурния диалог. EN / BG / TR
  • Наръчник с добри практики "Човешки права, антидискриминация и междукултурен диалог"- от една страна Наръчникът идентифицира заинтересованите страни в контекста на човешките права, антидискриминацията и междукултурния диалог, започвайки от гражданите и преминавайки към държавните и наддържавните институции. От друга страна изданието представя модели, добри практики и политики по отношение на толерантността и антидискриминацията.  EN / BG / TR
  • Препоръки за постигане на разбирателство и зачитане на човешките права на местно ниво - могат да бъдат полезни на публичните власти и гражданите в специфични населени места, допринасяйки за постигането на по-добър и по-спокоен живот.  EN / BG / TR

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

 

     

 Назад