Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие”

Сряда, 03 Февруари 2021

От февруари 2021 г. Платформа АГОРА започна реализацията на проект „ДАР" с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Фонд Активни граждани България на Финансовия механизъм на ЕИП в тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации в рамките на анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Проектът се изпълнява в периода февруари 2021 - януари 2022 г.

Основната цел на проекта е изграждане на капацитета на 50 читалища в мрежата на АГОРА за посрещане на предизвикателствата свързани с Ковид-19 чрез разработване на насоки и политики за работа в режим на новото нормално, работа в дигитална среда, както и прилагане на нови подходи към целевите групи. Идеята е да се продължи активна работа в условия на криза и възстановяването от нея чрез онлайн споделяне на различни гледни точки с дискусии по теми, фокусирани върху:

  • какво правим ние (споделяне на читалищен опит как са се справили по време на карантината, как са „отворили", какви мерки са предприели);
  • какво са направили другите (проучване, превод и споделяне на опит от света в сферата на културата и общностите за справяне по време на пандемия);
  • какво да подобрим (въвеждане на нови подходи и добри практики в работата на база споделен опит - както от самите читалища, така и международен - създадени нови политики за работа в различна среда, дигитализиране на информация, услуги и артефакти; онлайн възможности за работа).

Повече информация за проектните дейности и резултати може да намерите в секцията проекти на сайта ни.

Проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на € 7 960, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад