Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Финална среща по проект „ДАР“

Петък, 28 Януари 2022

На 28 януари 2022 г. АГОРА проведе финалната среща по проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие", финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Целта на проекта е повишаване капацитета на 50 читалища от мрежата на АГОРА за продължаване на активна работа и възстановяване от пандемията с Ковид-19, разработване на нови насоки и политики, адаптиране към възможностите и предизвикателствата за работа в дигитална среда и достигане до нови публики.

Проект „ДАР" се реализира от февруари 2021 до януари 2022 г. като за начало читалищните екипи бяха обучени как да участват и да работят в платформата Zoom, която се използваше за провеждане на онлайн срещите през следващите месеци. В рамките на 7 тематични уебинара и 21 онлайн сесии читалищните дейци усвояваха знания, умения и обменяха опит по следните теми:

1/ какви са плюсовете и минусите на социалните медии

2/ конструиране на завладяващи визуални разкази и изработване на видео истории

3/ изготвяне и прилагане на стратегии за намиране и привличане на нови публики

4/ интегриране принципите на игровизацията в планиране и провеждане на традиционни и онлайн читалищни събития

5/ идентифициране и планиране на местни обекти на материалното и нематериалното културно наследство за дигитализация

6/ адаптиране и прилагане на кризисни планове и виртуални платформи за култура в работата на читалищата

7/ управление на ресурсите за общностите по време на криза.

На финалната среща, проведена онлайн в платформа Zoom, участваха читалищата, включени в проекта, петимата експерти - обучители, г-н Юрий Вълковски, заместник - министър на културата и д.н. Силва Налбантян-Хачерян, началник отдел „Регионални дейности" в Министерство на културата.

Заместник - министър Вълковски отправи специално приветствие към участниците в срещата като подчерта ролята и отговорността на читалището като организация на бъдещето и очерта някои от приоритетите в политиката на Министерството на културата през настоящата година. Д.н. Силва Хачерян напомни на читалищните дейци, че регистърът на българското нематериално културно наследство е отворен за подаване на нови кандидатури визирайки някои от представените в канала видеа.

Акцент на финалната среща беше представянето на един от двата дигитални продукта, реализирани по време на проекта - новия канал за кратки читалищни видео истории в платформата YouТube, наречен „ДАР". Каналът вече показва 21 видеа, изработени от читалищата в резултат на обучението им по проекта. Каналът е замислен като платформа за кратки визуални разкази за читалища, които желаят да представят на широката публика своите „дарове", вълнуващи проекти и открития и е отворен за нови предложения, съобразени със заложените условия за включване в канала за видео съдържание. Читалищата бяха поощрени да използват получените знания и умения като отправна точка за производство на собствено онлайн съдържание в кратки форми за популяризиране на своите достижения, уникалност и културно наследство.

Финалът на срещата и на проекта беше поставен с дискусия между читалищните дейци относно приложението на придобитите дигитални умения в читалищната дейност и тяхната визия за нови дигитални алтернативи пред техните читалища и общности. По време на обобщението на дискусиите се разбра, че най-голямата част от читалищата в проекта вече работят в дигитална среда и произвеждат хибридни и дигитални продукти. Сред добрите примери бяха посочени изработката и разпространението на визуални истории с етнографско съдържание относно родова памет, кулинарни традиции и поминък, дигитализиране на културно наследство и включването му в национални и регионални регистри, провеждане на виртуални фестивали, участие в които взимат общности от всички краища и извън пределите на България. Също така се сподели и организирането на изложба с добавена реалност, „реставриране" на записи от стари магнетофонни ленти върху дискове, онлайн уроци по изкуства и самодейни дейности, предоставени на общностите на запис или излъчвани на живо. Други акценти бяха идеите за приобщаване на отворени / алтернативни пространства чрез излъчване и прожектиране на читалищни събития на екрани на открито, изработка на виртуални карти с QR кодове за мобилни устройства с разкази за местни забележителности, и други.

Читалищните дейци споделиха, че са открили мотивиращи примери за бъдещи свои проекти чрез споделянията и дискусиите в рамките на обученията и финалната среща.

Вторият дигитален продукт по проекта е онлайн брошура с обобщени резултати по тематични направления.

Благодарим на всички участници в проект „ДАР" за тяхната посветеност, любопитство и желание за развитие!

Новината изготви Ирина Котева, програма "Дигитален маркетинг за значими каузи".

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад