Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Сесия за финансиране 2022 обяви Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци

Понеделник, 30 Май 2022

Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци обяви сесия за финансиране през 2022 г. в рамките на проекта на Платформа АГОРА „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансово подкрепен от Фондация "Америка за България". „Общностни инициативи за подобряване на средата и качеството на живот в община Бойчиновци" е приоритетната област на Фонда за 2022 г.

Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, детски градини, както и неформални обединения на физически/юридически лица, осъществяващи дейности на територията на община Бойчиновци, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите/ приоритетите на обявената сесия и в полза на местната общност.

Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 2 500 лв. Инициативите ще бъдат с продължителност от 2 до 3 месеца и могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Бойчиновци.

Общият бюджет на фонда е 10 000 лв. и е осигурен от Община Бойчиновци и Платформа АГОРА.

Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се изпращат на хартиен носител, в запечатан плик с надпис, до общинска администрация Бойчиновци, с адрес: община Бойчиновци, ул. Г. Генов № 2, град Бойчиновци 3430 или по електронна поща на адрес: kmet@boychinovtsi.bg.

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на г-жа Ваня Николова Симеонова, ст. експерт ХД и Образование в община Бойчиновци, тел. 09513/22-36, вътр. 23, е-mail: v_simeonova1965@abv.bg. 

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:00 ч. на 30 юни 2022 г.

Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация за отворената сесия на фонда, може да получите на интернет страницата на Община Бойчиновци.

Финансирането на фонда за 2022 г. е осигурено от община Бойчиновци и Платформа АГОРА в рамките на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности". Фондът е създаден в партньорство между община Бойчиновци и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА е осигурена от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.Назад