Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Общински фондове за местни инициативи"

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Финансиране

 Контакти

   

През април 2021 г. Платформа АГОРА започна изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности”, финансиран от Фондация Америка за България. Проектът е с продължителност 24 месеца.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта е да се надгради и затвърди модел на местно развитие с участие, основан на мобилизиране на местни ресурси от общини и местен бизнес чрез укрепване и разширяване на мрежата от Общински фондове за подкрепа на местни инициативи.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са:

 • представители на местните власти в 10 общини, партньори на проекта;
 • местен бизнес на територията на партньорските общини;
 • читалища, неправителствени организации, местни културни институти и неформални граждански обединения в общините партньори на проекта;
 • журналисти от местни и регионални медии.

ДЕЙНОСТИ

Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните проекти, подкрепени от Фондация „Америка за България" (2009 – 2019). Те са обвързани така, че предлагат цялостен граждански модел, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.
Моделът ще се реализира в 10 български общини на територията на цялата страна. Шест от тях ще са общини, в които вече са създадени и функционират общински фондове за подкрепа на местни инициативи и ще продължат да надграждат фондовете си, като споделят опита си с новопривлечени 4 общини. Изборът на новите общини партньори се извършва след провеждане на срещи на място с местните власти, читалища и граждански организации от заинтересованите общини и установяване на тяхната готовност за въвеждане на модела. 

Дейностите включват следните взаимосвързани модули:

I. Надграждане на модела на общински фондове за местни инициативи

II. Създаване на нови общински фондове

III. Включване на местния бизнес в консултативен процес за подобряване на средата на живеене

IV. Местен капацитет за мобилизиране на ресурси

V. Конкурс за финансиране на проекти „Развитие на дарителството на местно ниво“

VI. Публичност

Новите акценти в проекта са:

 • приобщаване на местният бизнес към работата на фондовете с включването му в консултативен процес за подобряване на условията и средата на живот на местните общности;
 • надграждане капацитета на местните организации и местния бизнес за осигуряване на устойчив ресурс за местно развитие чрез обучения и срещи за споделяне на опит между общините партньори;
 • конкурс за финансиране на проекти „Развитие на дарителството на местно ниво“.

РЕЗУЛТАТИ

 • 10 общински фонда, като устойчив ресурс за подкрепа на граждански инициативи;

 • осигурен целеви годишен общински бюджет за функциониране на фондовете;

 • принос на местният бизнес за реализиране на инициативите, подкрепени от фондовете;

 • реализирани инициативи по места с принос за развитие на местното дарителство;

 • повишен капацитет за мобилизиране на местни ресурси на активните граждани, местни организации на общността и неформални групи;

 • устойчивост на модела за подкрепа на общностите чрез общински фондове, мултиплициран в и други общини.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".

Фондация „Америка за България” е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната
Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.

Фондация Америка за България

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА,
Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА