Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Подкрепа за изграждане на активни граждански общности чрез читалищата в България

През месец януари 2011 г. Платформа АГОРА отново получи подкрепа за своето институционално изграждане от фондация "Чарлз Стюарт Мот". Проектът е с продължителност две години и ще се реализира до декември 2013 г.

Новото е възможността за прилагане на един относително нов подход към планиране на работата за развитие по места и измерване на резултатите, който отразява подходът на демократичната политика, наречен "картографиране на резултатите". Той се фокусира върху резултатите като най-добрите знаци за социална промяна. Резултатите се дефинират като промяна в поведението, отношенията, дейностите или действията на хора, групи и организации, с които организацията работи директно, и за които промените в поведението са основното, за да се постигне визията на организацията. Като цяло този подход предоставя на организацията постоянна система за холистично и стратегическо мислене за това как да се постигнат резултати. Също така предоставя на организацията и инструменти за разказване на нейната история. Това се случва чрез мониторинг на три основни сфери: промени в поведението на партньорите; програмните стратегии и начина, по който действа като организационна единица.

Основните партньори, с които Платформа АГОРА ще продължи да работи прилагайки новия подход съвсем общо могат да се групират по следния начин: - читалища, местни власти, НПО, местни и национални медии, МСП, известни личности.

Читалищата са участници в Платформа АГОРА посредством членството си в четирите читалищни сдружения - членове на Платформа АГОРА: - сдружение „Плевенски обществен фонд „Читалища", Асоциация „Съвременни читалища", Читалищна асоциация за развитие - ЮГ и сдружение „Обединени читалища". В съвместната си работа с тях ще се стремим да ги включим като активни участници в разработването на стратегията на АГОРА за разширен обхват и увеличаване броя на читалищата, които работят като активни общностни центрове. Те ще затвърдят разпознаваемия нов обществен имидж на активни общностни центрове, инициатори и лидери за местната гражданска активност в сферата на разрешаване на общностни проблеми. Ще бъдат активни участници във формулирането и усъвършенстването на политиките за местно развитие, способни да се застъпват за общностните интереси на различни нива (местно и централно).

Местните власти са друг основен партньор със своя потенциал за разпространение на опита от работата си с читалищата, за участие на общността при разрешаване на местни проблеми и за развитие. Този опит може да се използва и прилага от други общини в България. Местните власти ще се включат активно в диалога за новата гражданска роля на читалищата за мобилизиране на местни ресурси и инициативност. Ще продължи работата по въвеждането и възприемането на нови механизми и процедури за взаимодействие между местните власти и читалищата. Усилията ще бъдат насочени и към увеличаване броя на общинските фондове, които да подкрепят местни общностни инициативи.

Неправителствените организации и мрежи ще възприемат по нов начин ролята на читалището за активиране на гражданското участие в общностите и заедно с читалищата ще си партнират в процеса на планиране на оперативните програми и структурните фондове за следващия програмен период (2014-2020).

Медиите от друга страна са каналът, по който се представят "добрите новини" с практическите ползи от гражданските инициативи и активност. Промотирането на имиджа на активното читалище ще допринесе за формиране на ново отношение и политика към читалищния сектор. Ще се положат усилия местните журналисти да проследяват развитието на читалищната работа в общността и да подпомагат позитивния подход сред общностите за гражданско участие. Не на последно място е и привличането на медиите за граждански кампании и промотиране на общностни решения, както и ангажирането на изявени журналисти с общностни каузи.

Малките и средни местни предприятия (МСП) е нужно да се мотивират и да предоставят съдействие под формата на доброволен труд, принос в натура или финансови средства за местни граждански инициативи - работа, която е по силита на читалището. По този начин местният бизнес ще разпознава читалището като социално отговорна и ангажирана с местната общност гражданска структура. Бизнесът може да бъде ключов партньор на читалището за идентифицирането с участие и разрешаването на общностни проблеми, да участва в местни кампании за набиране на средства за общностни каузи. Съвместно с читалището и местните власти ще обедини ресурси за откриване на нови възможности за развитие.

Известни местни личности, в това число интелектуалци, музиканти, спортисти и други са заинтересувани и се ангажират с общностни инициативи на читалището, стават лица на организирани от читалищата общностни кампании, промотират в националните и местни медии новия имидж на читалището и важността от активизирането на общностите, използват общественото доверие и влияние, което са спечелили, за да популяризират базираното на ценности активно гражданско поведение.