Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2022

 

 Кой може да участва

 Предмет на конкурса

 Съдържание на кандидатурата 

 Избор на финалисти  

 Награди и отличия

 Как може да участвате

 Партньори

   

Конкурс АГОРА обявява XIII-то си издание в търсене на най-успешните инициативи за общностно развитие, реализирани от читалища през 2022 г. 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат, постигнат през 2022 г. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тях.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2022 година са:
 • мобилизирали представители на местните общности за по-активно участие в развитието на тяхното населено място и формиране на специфичния облик на региона;
 • засилили средищния характер на читалищата като неутрално място за дискусии, срещи, публични обсъждания, дебати в традиционни и алтернативни формати;
 • повишили солидарността, хуманността и толерантността в общността;
 • стимулирали чрез изкуство, култура и просвета развитието на своето селище, регион или общност;
 • утвърдили читалището като среда за културно многообразие;
 • съхранили културното богатство на България;
 • въвели иновативни подходи за личностно и творческо израстване на деца и възрастни;
 • подобрили достъпа до информация, култура, знания и квалификация, и са допринесли за упражняване на правото на информиран избор;
 • формирали споделени европейски ценности сред местните общности.

Инициативите могат да демонстрират различни механизми и форми на участие на местните хора в решаване на общностни проблеми, подкрепа за каузи, социални иновации, благотворителност, доброволчество, партньорство. Предложените кандидатури трябва да акцентират върху ролята на читалището като център за развитие на общността.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр по образец, който може да изтеглите от тук.

Кандидатурата съдържа:

 • Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
 • Информация за инициативата, включваща: име и кратко описание на инициативата, ползите за общността и как читалището, местните хора и партньори са участвали в нея (до 2 500 знака с интервали).
 • Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя, с размер не по-малък от 1275 х 1754). Ще се приемат снимки само в електронен формат.

КАК ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ ФИНАЛИСТИТЕ

Финалистите в Конкурс АГОРА 2022 г. ще се излъчат от конкурсно жури, членовете на което са специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата.

Членовете на журито се запознават и оценяват всички подадени кандидатури за участие в Конкурс АГОРА 2022. Оценката се извършва в оценителска карта съобразно следните предварително зададени критерии за оценка: Степен на участие и активност на местната общност; Въздействие и ползи за общността; Оригиналност на подходите; Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа. Всеки критерий се оценява по скала от 0 до 5 (най-висока оценка - 5; най- ниска - 0).

Членовете на журито ще излъчат 5 (пет) финалиста измежду всички кандидатстващи инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите:

 • „Общност в развитие";
 • „Солидарност и хуманност";
 • „Изкуство и култура за развитие";
 • „Перспективи за израстване";
 • „Най-продуктивно партньорство".

Журито си запазва правото да не излъчи финалист в случай, че не постъпят достатъчно качествени предложения в някоя от категориите.

Оценките ще бъдат разгледани на заседание на конкурсното жури. Изборът на 5-те финалиста ще се извърши с консенсус от всички членове.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Петте финалиста ще получат наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева, както и специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2022, сертификат и предметни награди.

За четвърта година ще бъде връчена специална награда „Наследство БГ“ за съхраняване на културното наследство на България, осигурена от СУ „Климент Охридски” – проект BG05М2ОP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”.  


КАК МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр на електронен адрес до 20 април 2023 г. включително със заглавие: Konkurs AGORA. Кандидатури, изпратени на хартиен носител, по пощата или с куриер, няма да бъдат разглеждани!

Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на до 10 април 2023 г.

Краен срок за подаване на кандидатури - 20 април 2023 г.


ПАРТНЬОРИ

Събитието се организира от Платформа АГОРА в партньорство със Софийския Университет „Климент Охридски“ - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”, НЧ "Братство 1869", гр. Кюстендил и НЧ "Обединение 1913" , гр. Кърджали. 

Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Информационен портал за НПО в България ngobg.info

 

 

С подкрепата на:

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                              С медийната подкрепа на: