Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2020-2021

 

 Кой може да участва

 Предмет на конкурса

 Съдържание на кандидатурата 

 Избор на победител  

 Награди и отличия

 Как може да участвате

 Партньори

   

Изминалите две години ни изправиха пред неподозирани предизвикателства. Пандемията Ковид-19 засегна силно общностите и общностния живот. Поставени в социална изолация, намалени контакти и силно ограничена среда за общуване хората осъзнаха значимостта на културния диалог, живото общуване, срещите в театралните салони, концертните зали и библиотеките. Читалищата, като естествени средища на живота на общността продължиха работата си, адаптирайки се към новите условия. Настоящото издание на Конкурс АГОРА ще даде публичност на тяхната креативност, инициативност и адаптивност, на способността им да не губят връзката със своята общност, да насърчават доброто, солидарността, оптимизма.
След едногодишна пауза, Конкурс АГОРА обявява XII-то си издание в търсене на най-успешната инициатива за общностно развитие, реализирана от читалище през 2020 и 2021 г. За първи път конкурсният регламент допуска две последователни календарни години, давайки възможност на читалищата да представят опита и практиките си и от годината с нулево издание.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат, постигнат през 2020 и 2021 г. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тях.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2020 и 2021 година са:
 • мобилизирали представители на местните общности за по-активно участие в развитието на тяхното населено място и формиране на специфичния облик на региона;
 • засилили средищния характер на читалищата като неутрално място за дискусии, срещи, публични обсъждания, дебати в традиционни и алтернативни формати;
 • повишили солидарността, хуманността и толерантността в общността;
 • стимулирали чрез изкуство, култура и просвета развитието на своето селище, регион или общност;
 • утвърдили читалището като среда за културно многообразие;
 • съхранили културното богатство на България;
 • въвели иновативни подходи за личностно и творческо израстване на деца и възрастни;
 • подобрили достъпа до информация, култура, знания и квалификация, и са допринесли за упражняване на правото на информиран избор;
 • формирали споделени европейски ценности сред местните общности.

Инициативите могат да демонстрират различни механизми и форми на участие на местните хора в решаване на общностни проблеми, подкрепа за каузи, социални иновации, благотворителност, доброволчество, партньорство. Предложените кандидатури трябва да акцентират върху ролята на читалището като център за развитие на общността.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр по образец, който може да изтеглите от тук

Кандидатурата съдържа:

 • Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
 • Информация за инициативата, включваща: име и кратко описание на инициативата, ползите за общността и как читалището, местните хора и партньори са участвали в нея (до 2 500 знака с интервали).
 • Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя, с размер не по-малък от 1275 х 1754). Ще се приемат снимки само в електронен формат.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА

Победителят в Конкурс АГОРА ще се излъчи на два етапа:

Първи етап: Оценка на качествата на подадените кандидатури от конкурсно жури.

Журито на Конкурс АГОРА 2020 - 2021 се състои от 9 души, специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата.

Членовете на журито се запознават и оценяват всички подадени кандидатури за участие в Конкурс АГОРА 2020 - 2021. Оценката се извършва в оценителска карта съобразно следните предварително зададени критерии за оценка: Степен на участие и активност на местната общност; Въздействие и ползи за общността; Оригиналност на подходите; Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа. Всеки критерий се оценява по скала от 0 до 5 (най-висока оценка - 5; най- ниска - 0).

Членовете на журито ще излъчат 5 (пет) финалиста измежду всички кандидатстващи инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите:

 • „Общност в развитие";
 • „Солидарност и хуманност";
 • „Изкуство и култура за развитие";
 • „Перспективи за израстване";
 • „Най-продуктивно партньорство".

Журито си запазва правото да не излъчи финалист в случай, че не постъпят достатъчно качествени предложения в някоя от категориите.

Оценките ще бъдат разгледани на заседание на конкурсното жури. Изборът на 5-те финалиста ще се извърши с консенсус от всички членове.

Втори етап: Избор на победител в Конкурс АГОРА 2020 - 2021.

Инициативите на 5-те финалиста в съответните категории ще бъдат представени на сайта на АГОРА https://www.agora-bg.org/bg/, както и на официалната Facebook страница https://www.facebook.com/platform.agora. В зависимост от противоепидемичните мерки победителят за 2020 – 2021 ще бъде избран сред финалистите с онлайн гласуване или на живо от участниците в заключителната церемония на конкурса.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Победителят в Конкурс АГОРА 2020 - 2021 ще получи наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева.

Петте финалиста, излъчени от журито в следните категории:

 • "Общност в развитие";
 • "Солидарност и хуманност";
 • "Изкуство и култура за развитие";
 • "Перспективи за израстване";
 • "Най-продуктивно партньорство".

ще получат специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2020 - 2021, сертификат и предметни награди.

За трета година ще бъде връчена специална награда „Наследство БГ“ за съхраняване на културното наследство на България, осигурена от СУ „Климент Охридски” – проект BG05М2ОP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”.  

За четвърта година ще бъде връчено и специално отличие „Братство“, осигурено от НЧ „Братство 1869“, гр. Кюстендил.


КАК МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр на електронен адрес до 15 март 2022 г. включително със заглавие: Konkurs AGORA. Кандидатури, изпратени на хартиен носител, по пощата или с куриер, няма да бъдат разглеждани!

Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на до 10 март 2022 г.

Краен срок за подаване на кандидатури - 15 март 2022 г.


ПАРТНЬОРИ

Събитието се организира от Платформа АГОРА в партньорство със Софийския Университет „Климент Охридски“ - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”, НЧ "Братство 1869", гр. Кюстендил и НЧ "Обединение 1913" , гр. Кърджали. 

Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Българското национално радио и Информационен портал за НПО в България ngobg.info

 

 

С подкрепата на:

 

 

 

 

 

 

С медийната подкрепа на: