Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Стамболийски", НЧ "Любен Каравелов 1897", с.Куртово Конаре

Основна цел на проекта бе да се изгради местен капацитет и да се подобри местното самоуправление. Бенефициент е община Стамболийски, а партньор по проекта е НЧ "Л. Каравелов", което е инициатор и основен изпълнител на дейностите. Проектът подпомогна възникването на Местна инициативна група в Община Стамболийски чрез прилагане на подхода "отдолу-нагоре" и повиши капацитета на общността за планиране. Бяха придобити знания и умения за създаването и функционирането на МИГ, бяха проучени добри практики по подхода Лидер в Чехия и Гърция, подпомогна се процеса за подготовка на Стратегия за местно развитие и се насърчи включването на населението на общината в разработването и бъдещото прилагане на СМР.

Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.