Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Стартира “Обществен център СВЕТЛИНА” в гр. Червен бряг

Сряда, 28 Октомври 2009

Над петдесет граждани на Червен бряг се събраха на 15 октомври 2009 г. в салона на Читалище "Светлина" на публичното представяне на проекта "Обществен център СВЕТЛИНА". На събитието присъстваха кметът на Общината, инж. Данаил Вълов, зам.-кметът "Хуманитарни и социални дейности", Вергиния Василева, началникът на РУ на МВР, Цвятко Цветков, представители на общинската администрация, на адвокатската и съдийската колегия, на местния бизнес и институциите в града, общински съветници, НПО и граждани.
Форумът откри председателят на НЧ "Светлина" и координатор на Проекта, Тихомир Константинов. Той припомни накракто пътя, изминат до момента: проведените два обществени форума за идентифициране на значими местни проблеми и избора на един от тях за проектна разработка. "Идеята за Обществения център, както повечето от вас знаят", напомни той, "се роди като алтернатива за решаването на водещия проблем - ниската гражданска активност в местната общност поради непознаване на правата и задълженията на гражданите."
След това думата бе дадена на Галина Порашка, която, чрез мултимедийна презентация, запозна присъстващите с целта, структурата, функциите и дейността на Центъра, с очаквания принос и участие на общността.
Пред присъстващите бе представен и 30-членният екип на Обществения център, съставен от активни граждани, представители на различни граждански организации, институции, бизнес, медии и местна власт, избрани по следните базисни критерии: обществена и институционална представителност; висока степен на мотивираност и активно гражданско участие; доказани професионални и експертни качества.
Екипът, разделен в няколко работни групи, ще осъществява четирите основни функции на новата, самостоятелна организационна структура: изследователско-проучвателна, информационно-образователна, медиаторска и застъпническа.
Общественият център ще бъде официално открит на 10 ноември - Деня на българската демокрация, на свободата на словото и печата. Дотогава ще приключи започналите вече ремонт и оборудване на помещението, предоставено от Читалище "Светлина" за офис на Центъра, а екипът му ще изготви неговия Статут и Дейностен план. С откриването на Обществения център ще бъде открита и постоянна телефонна линия за идентифициране на проблеми, консултации, мнения и препоръки във връзка с правата на гражданите.Назад