Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Резултати от гражданския панел в Куртово Конаре

Четвъртък, 22 Октомври 2015

На 16.10.2015 г. в сградата на читалището в Куртово Конаре се проведе граждански панел "Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?" с участието на 20 активни местни граждани. В резултат от тяхната работа и обсъждания бяха направени предложения и изведени препоръки за засилване на взаимодействието между местната власт и гражданите и за засилване на гражданското участие.

Гражданският панел е част от дейностите по проект "Гражданско участие за промяна" на НЧ "Л. Каравелов 1897" с. Куртово Конаре, изпълняван в партньорство с Платформа АГОРА и НАРД. Проектът се реалзира по Конкурса за проекти-2015 на Фондация "Глобални библиотеки-България" - „Библиотеката-активен участник в обществения живот".

Емилия Лисичкова от Платформа АГОРА участва като експерт в работата на гражданския панел. А ето и обобщените резултати от работата.

В I-ви тематичен блок „Какво да се подобри в управлението на Куртово Конаре" се работи в две направления:

- Какво да се подобри в работата на институциите на местната власт по отношение на прозрачност, отвореност, диалогичност, където бяха направени следните предложения и препоръки:

• Интерактивен и модерен общински сайт с актуална информация за общината и за кметствата, с публични регистри, обяви, обратна връзка и новини от всички области;

• Фейсбук страница на Кметство Куртово Конаре;

• Информационно табло пред Кметството /за обяви, дневен ред на сесии, решения, свързани с Куртово Конаре и др./;

• Пощенска кутия за предложения, жалби и др. /за по-възрастните жители/;

• Издаване на месечен общински вестник;

• Местната власт да инициира редовно публични форуми - дискусии, срещи, събрания и други при търсенето на решения по важни местни въпроси;

• Отчетност пред местната общност - регулярни отчети за работата по проекти и и за бъдещите намерения;

• Годишен отчет за работата на Общината и Кметството;

• Приемни дни на общинския кмет и кмета на Кметство - Куртово Конаре в Куртово Конаре;

• По-големи правомощия на кметовете в селата /възложени от общинския кмет/;

• Работа, съвместно с Обществен/Граждански съвет на ниво Община и Кметство. 

- Какво да се подобри в работата на институциите на местна власт по отношение на основните проблеми на селото: липса на канализация; лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура; обществения ред и сигурност; замърсяване. Бяха направени следните предложения и препоръки:

• Промяна на Наредби №1 и № 2 на община Стамболийски;

• Въвеждане на глоби и санкции за нарушителите - относно замърсяване, горене на отпадъци, нарушаване на обществения ред и други;

• По-големи правомощия на Кмета на Кметство - К. Конаре, относно санкциониране на нарушителите;

• Видеонаблюдение на възлови места - входни и изходни пътни артерии, център, м."Върбиняка";

• Изграждане на компостна площадка - биологично сметище за изхвърляне на растителни отпадъци;

• Съдействие от Кметството за предоставяне на контейнери за отпадъци при ремонтни дейности;

• Регулярни междуинституционални срещи за обществено осведомяване - Община, Кметства, РПУ - Стамболийски, РИОСВ - Пловдив и други;

• Пълно взаимодействие между община и кметство при изготвяне на стратегически документи и общински планове;

• Координация и взаимодействие на ниво Община Стамболийски - Кметство Куртово Конаре при подготовката на проекти по оперативни програми на ЕС, ПРСР, национални програми.

 

Във II-ри тематичен блок „Как гражданското участие в Куртово Конаре да стане по ефективно" се работи в три направления:

- Кои са за Вас механизмите на участие във взимане на решения и формиране на местни политики, участниците посочиха следното:

• Местна гражданска инициатива с подписка - при решаване на местни проблеми и искания на гражданите /Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление обн. ДВ. бр.44 от 12 юни 2009 г./;

• Иницииране и провеждане на местни референдуми /Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление обн. ДВ. бр.44 от 12 юни 2009 г./;

• Общо събрание /Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009 г./;

• По-активно участие на гражданите в публичното обсъждане на общинския бюджет;

• Създаване на Обществен /граждански/ съвет;

• Иницииране от страна на гражданите на публични дискусии, срещи, кръгли маси, граждански форуми и други по важни местни проблеми.

• Реализиране на проекти от граждански сдружения в области: напр. демократично управление и други.


- Кои са най-удачните форми за граждански контрол върху дейността на институциите?

• Обществен съвет;

• Реализиране на проекти на НПО за граждански контрол и мониторинг на определени общински дейности;

• Активно гражданско участие в обсъждания на отчети, публични дискусии и други;

• Предоставяне на информация от ОбС и общинска администрация на представители на Обществения съвет;

• Редовно информиране от страна на Кмета на Кметство Куртово Конаре и общинските съветници по актуални въпроси, решения на ОбС, дневен ред на сесии на ОбС и други.

- Какво да се подобри в механизмите на гражданско участие по отношение на основните проблеми на селото: липса на канализация; лошо състояние на пътища и общинска инфраструктура; обществения ред и сигурност; замърсяване. Бяха направени следните предложения и препоръки:

• Иницииране на срещи, дискусии и други с цел информираност на общността;

• Активна гражданска позиция - подаване на сигнали, снимки и др. /относно замърсяването/;

• Граждански инициативи с подписки;

• Общественият съвет да участва активно за разрешаване на местните проблеми - в комисии на ОбС, на сесии на ОбС, пред институции и други;

• Да се работи с представители и на държавни институции - срещи с народни представители, представители на министерства, агенции и др. - за реализация на местни проекти и разрешаване на основните проблеми - по време на местни събития, празници, фестивали и други.

Информацията предостави Емилия Шушарова, секретар на НЧ "Л. Каравелов 1897"- Куртово Конаре.


Назад