Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Куртово Конаре Фест 2010

Четвъртък, 08 Април 2010

 

Куртово Конаре Фест

Заключителният форум в с.Куртово Конаре се проведе на 30 март 2010 г. в читалище "Любен Каравелов" и бе открит от г-жа Радка Стефанова, Председател на читалището. Идеята да се възроди и популяризира традиционния местен поминък чрез организиране и провеждане на фестивал от местната общност стана реалност през октомври 2009 г. Проведеният Фестивал постави началото на съвместните усилия на местната власт, общност, земеделски производители, преработватели и партньори за превръщането му в ежегодно събитие, с място в календара на община Стамболийски, за популяризиране на целия регион и привличане на туристи.

Самата инициатива, резултатите и ефекта от нея бяха представени от г-жа Шушарова, Секретар на НЧ "Любен Каравелов". Сред най-съществените постижения са:

  • Повишен авторитет на Читалището доказвайки, че е общностния център, който създава активно гражданство;
  • Фестивалът е включен в Културния календар на Община Стамболийски като местната власт - Община и Кметство оцени Фестивала като важна местна атракция, популяризираща региона;
  • Преработена е частта за туризъм в Общинския план за развитие и е добавено, че има възможност за развитие на фестивален туризъм;
  • Приета е Програма за опазване на биоразнообразието в община Стамболийски, в която е включен и Фестивалът;
  • Фестивалът намери място в стратегията за местно развитие по подхода Лидер (Ос4 на ПРСР);
  • Земеделските производители получиха ценна информация от представителите на Дирекция "Земеделие и гори" относно възможностите за проекти за устойчиво развитие чрез биоземеделие и производство на традиционни сортове.
  • Изработени са сайт и лого на фестивала;
  • Създадена е среда за генериране на идеи за развитие на селски, еко и фестивален туризъм и културен обмен на базата на местни земеделски практики;
  • Инициативата се представя като добра практика на различни форуми в страната и чужбина;
  • Формирани са нови партньорства.

Усилията на местната общност вече са насочени към организирането на Куртово Конаре Фест 2010. Фестивалът се разпознава като значима местна атракция, която има потенциал да допринесе за създаване на собствена марка храни и продукти, да възроди местния поминък и подпомотне устойчивото развитие на общността. С помощта на изведените поуки, натрупания опит, новите идеи и партньорства работата по организацията на тазгодишния Фестивал започна.

Очакваме Ви на Куртово Конаре Фест 2010 на 11 и 12 септември 2010 г. (събота и неделя)!

 Назад