Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Секторни предложения за мерки и проектни идеи в Програма за София

Понеделник, 11 Октомври 2021

Във връзка с провеждането на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София), Ви представяме подбрани акценти от Плана. Секторните предложения включват наука, образование, култура, здравословен и активен живот, по-добра транспортна свързаност и мобилност, както и намаляване на социалните неравенства. Всяка от мерките включва широк кръг от партньорства, като сред потенциалните партньори са университети, училища, детски градини, читалища, културни организации, музеи, библиотеки, НПО, бизнес, социални предприемачи, бизнес и граждани.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 17:00 ч. С оглед на извънредната епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19 на територията на Столична община общественото обсъждане ще се проведе в онлайн форма чрез платформата за видеоконферентни разговори WEBEX. За да се включите, последвайте линка

Писмените консултации ще се проведат в периода 01.10.2021 г. - 01.11.2021 г.

Най-съществените структурни елементи на Програма за София са мерките и привързаните към тях проектни идеи по специфичните цели и свързаните с тях приоритети. Чрез мерките, Програмата цели да изведе вътрешната и външната съгласуваност на факторите и необходимите ресурси за развитието на общината. Всяка мярка включва комплексни взаимосвързани действия и идейни проекти, които подлежат на финансиране чрез различни източници и средства. За да бъдат осъществени амбициите, заложени в стратегическата част на документа, са определени 102 мерки, повечето от тях засягащи различни сектори. Всяка от мерките включва подробно описание на необходимите действия и възможни проекти. Посочени са също така отговорните звена на Столичната община, както и списък от потенциални партньори. Мерките са остойностени и е формиран общ индикативен бюджет, необходим за реализацията на Програма за София.

Сред акцентите се открояват:

  • Специфична цел 5: Подобрени и ускорени административни и управленски процеси (приоритет 2) с мярка М3. Увеличаване на количеството и качеството на взаимодействието, включително дигиталното, между община, държава, граждани и бизнеса. Партньори в реализацията на мерките към спец. цел 5 могат да бъдат: студентски съвети към ВУЗ, младежки организации, НПО в сферата на гражданското участие и други.

  • Специфична цел 6: Подобрена среда за наука и образование и насърчаване на ученето през целия живот (приоритет 2). Предвидени са 6 мерки, които обхващат: актуализиране на образователните програми и моделите на работа в образованието; подкрепа за личностното развитие и учене през целия живот; изграждане на качествена среда за образование; обновяване на съществуваща и изграждане на нова образователна и научна инфраструктура (подпомагаща развитието на интерес към науката, практически умения и ключови компетентности); създаване на условия за гъвкаво използване на сградния фонд, терените и техническата база на образователни и научни заведения и подобряване на условия за труд и кариерно развитие в сферата на образованието. Партньори в реализацията на мерките могат да бъдат районни администрации на Столична община, НПО, универститети, директори на училища и детски градини, кариерни и образователни центрове, музеи, библиотеки, читалища, академичен сектор, научни центрове, родители и граждани, бизнес и други.

  • Специфична цел 7: Подобряване на условията за здравословен и активен живот (приоритет 3) със следните мерки: М6. Насърчаване на здравословния начин на живот (цели да подобри здравето на всички възрастови и социални групи, като създаде условия за активна промяна в поведенческите навици на хората, свързани с движение, начин на хранене и основни рискови фактори за здравето). М5. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура за непрофесионален спорт, движение и игра (цели изграждане и поддържане на качествена среда за масов спорт, движение и игра в населените места и изграждане и поддръжка на спортно-туристическа инфраструктура в планините). Партньори в реализацията на мерките към спец. цел 7 могат да бъдат: университети, училища, детски градини, образователни и кариерни центрове, НПО, читалища, спортни клубове и федерации, бизнес, районни администрации и други.

  • Специфична цел 8: По-успешно опазване на културното богатство и подобрени условия за култура и творчество (приоритет 3). Предвидени са 8 мерки, които обхващат: дигитализация в културата и културното наследство, повишаване на интереса и достъпа до култура и културно наследство; предоставяне на подкрепа за творческата икономика; разширяване на мрежата от места за култура и подобряване на материалната им база; развитие на инструменти за подкрепа дейността на творците в различни сфери на културата; развитие и надграждане на капацитет и стандарти в музейната, библиотечната и културната дейност, включително за управление и партньорства; подпомагане на регионалния и международен обмен в културата. Партньори в реализацията на мерките в спец.цел 8 могат да бъдат: културни центрове, НПО, читалища, културни организации и сдружения, музеи, изследователи в сферата на културата и икономика на културата, културни мрежи и творци, меценати, бизнес и други.

  • Специфична цел 10: Намаляване на социалните неравенства (приоритет 4) със следните мерки: М2. Създаване и прилагане на инструменти в подкрепа изграждането на активни квартални общности; М8. Развитие на система от социални предприятия и насърчаване на солидарната икономика; М9. Създаване на програми за приобщаване на възрастните хора в активния живот. Партньори в реализацията на мерките в спец.цел 10 могат да бъдат: университети, училища, детски градини, театри, музеи, читалища, НПО, социални предприемачи, бизнес и други.

  • Специфична цел 13: Подобрена транспортна свързаност и по-устойчива мобилност (приоритет 5) със следните мерки: М2. Доизграждане на велосипедната мрежа и съоръжения и привеждане на съществуващите към нормата; М11.Развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически индивидуални превозни средства (ЕИПС); М12. Създаване на транспортно успокоени зони около детските градини и училища с безопасни връзки със спирките на обществения транспорт; М13. Подобряване на условията за развитие на споделени превозни средства. Партньори в реализацията на мерките към спец. цел 13 могат да бъдат: професионални организации, граждански организации, НПО, районни администрации и други.

Надяваме се, че акцентите са предизвикали вашия интерес и ще потърсите по-детайлна информация в Програма за София - Софияплан.

Събитието ще бъде модерирано от екипа на Форум Гражданско Участие (ФГУ) като част от проекта "Вход за граждани" на ФГУ и Български център за нестопанско право, като местни партньори в Столична община са ОП „Софияплан" - от името на общината, и Платформа АГОРА. Повече за „Програма за София" можете да разберете от приложената допълнителна информация, както и от специално създадения в рамките на „Вход за граждани" видеоматериал, който е достъпен за гледане тук .

Проектът "Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" се изпълнява по Фонд Активни граждани България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.Назад