Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Предложения за мерки и проектни идеи в Програма за София - сектор туризъм

Сряда, 13 Октомври 2021

Във връзка с провеждането на обществени консултации под формата на писмени консултации и обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София), Ви представяме мерките насочени към по-устойчив и иновативен туризъм.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 17:00 ч. С оглед на извънредната епидемична обстановка поради разпространението на COVID-19 на територията на Столична община общественото обсъждане ще се проведе в онлайн форма чрез платформата за видеоконферентни разговори WEBEX. За да се включите, последвайте линка

Писмените консултации ще се проведат в периода 01.10.2021 г. - 01.11.2021 г.

Най-съществените структурни елементи на Програма за София са мерките и привързаните към тях проектни идеи по специфичните цели и свързаните с тях приоритети. Чрез мерките, Програмата цели да изведе вътрешната и външната съгласуваност на факторите и необходимите ресурси за развитието на общината. Всяка мярка включва комплексни взаимосвързани действия и идейни проекти, които подлежат на финансиране чрез различни източници и средства. За да бъдат осъществени амбициите, заложени в стратегическата част на документа, са определени 102 мерки, повечето от тях засягащи различни сектори. Всяка от мерките включва подробно описание на необходимите действия и възможни проекти. Посочени са също така отговорните звена на Столичната община, както и списък от потенциални партньори. Мерките са остойностени и е формиран общ индикативен бюджет, необходим за реализацията на Програма за София.

Специфична цел 9: Преход към по-устойчив и иновативен туризъм (приоритет 3) със следните мерки:

  • М1. Усъвършенстване на маркетинговите комуникации и на дигитализацията на услугите в туристическия сектор. Основна цел на мярката е подпомагане чрез активно маркетиране за утвърждаване на София като дестинация, предлагаща висококачествен туристически продукт със собствено лице и индивидуалност (бранд) и отговаряща на нуждите и изискванията на съвременното дигитално общество.

  • М2. Обогатяване и подобряване на туристическия продукт при баланс на социален, екологичен и икономически ефект. Мярката е насочена към подобряване на качеството и ефективността на функциониране на инфраструктурата, пряко свързана с туризма, обогатяване на предлагането и разширяване на възможностите чрез включване във взаимодействие на силните страни на СО и общините от агломерацията и региона, за преодоляване на предизвикателствата.

  • М3. Оптимизиране на институционалната организация на туризма в СО, на координацията и партньорствата със заинтересованите страни в региона. Засилване ролята и активността на СО като лидер в организацията за управление на Софийски туристически район.

  • М4. Устойчиво използване на местните природни дадености за развитие на "зелен" лечебен и здравословен туризъм. Използване на природата - планините, повърхностните и минералните води, микроклимата и околоградския район на София за развитие на "зелен" лечебен и здравословен туризъм, с грижа за опазване на природното наследство и осигуряване на среда за седмичен отдих и "презареждане", с фокус върху населението на СО.

Партньори в реализацията на мерките към спец. цел 9 могат да бъдат: хотелиери, ресторантьори, туроператори, превозвачи, бизнес, граждански сдружения, спортни и туристически дружества и организации и други.

Надяваме се, че мерките са предизвикали вашия интерес, по-детайлна информация ще намерите на Програма за София - Софияплан.

Събитието ще бъде модерирано от екипа на Форум Гражданско Участие (ФГУ) като част от проекта "Вход за граждани" на ФГУ и Български център за нестопанско право , като местни партньори в Столична община са ОП „Софияплан" - от името на общината, и Платформа АГОРА.

Проектът "Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините" се изпълнява по Фонд Активни граждани България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.Назад