Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Актуален тематичен уебинар „Кризисно и платформи за култура" за читалища

Вторник, 30 Ноември 2021

През ноември 2021 г. Платформа АГОРА проведе в две сесии обучителен уебинар „Кризисно и платформи за култура" по проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие" , финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Фокусът на първата сесия беше върху предизвикателствата, наложени от пандемията от Ковид-19 върху културните институции, новите режими на работа в читалищата и реформулиране ролята им в новата реалност. Проблемът за световните пандемии от инфекциозни болести беше представен в историческа ретроспекция през чумните епидемии в древността и Средновековието до Испанският грип след Първата световна война, взел 5 пъти повече жертви в сравнение с войната. 40-дневна карантина срещу чума е въведена в Европа за пръв път през 19 в., първата ваксина е приложена през 18 в. като превенция срещу едра шарка, а маските и защитните облекла се използват още през Средновековието. Фактологията беше проучена с цел елиминиране на представата, че настоящата ситуация е кратковременно явление, след което следва връщане към познатото „старо". В противовес на това схващане, епидемиите бяха разгледани като двигател към благотворни и дългосрочни промени за човечеството, довели до изобретяване на ваксини срещу най-опасните болести, спазване на карантина и хигиена на високо ниво за опазване здравето и живота на населението. В контекста на дейността на културните институции, настоящата пандемия от Ковид-19 беше разгледана и като възможност за даване тласък на дигитализацията за достигане до нови публики, масовост, широк достъп и преодоляване на географските ограничения пред ползвателите на читалищни и културни продукти.

За да предложат сигурна и безопасна среда за работа на своите служители и за взаимодействие със своите публики, читалищата е необходимо да приемат и оповестят правила за вътрешен ред и работа с посетители, съобразени с актуалните разпоредби на държавните и регионалните власти, както и мерките за тяхното спазване. Оставайки верни на традиционната си роля като социално-отговорна и просветителска институция, читалищата следва да информират, образоват и възпитават своите общности за новия тип поведение в обществена среда. Вземайки предвид предимствата на визуалното съдържание - пиктограми, инфографики, рисунки и фотографии с цел лесно възприятие, читалищата биха могли да използват творческия си ресурс за създаване на ангажиращи, а защо не и забавни, информационни кампании и инструкции за безопасност в условията на пандемия. Образователният и творчески потенциал на читалищата би могъл да се насочи към работа с най-малките потребители като адаптивни към промени, способни да възпроизвеждат средата през оригинална и хумористична призма, и в крайна сметка и способни да обучават и приобщават по-възрастните към новите правила.

Участниците в уебинара имаха възможността да се запознаят с множество примери за организиране режима на работа в културни институции от САЩ, Италия, Норвегия и Исландия, както и модерни форми на изкуство на мерките за безопасност. За втората сесия на уебинара получиха задание за разглеждане, адаптиране и представяне на правилата и мерките, свързани с Ковид-19 в техните читалища.

Освен споделяне и обсъждане на заданието си, във втората сесия читалищата се запознаха с културни онлайн платформи в България, които могат да използват като примери за създаване на собствени дигитални продукти и медия за представянето им. Бяха разгледани български и чуждестранни музеи, театри и театрални фестивали като актуални примери за адаптиране на културни продукти към новата реалност. Участниците получиха и списъци с български дигитални платформи и ресурси за култура.

Последният уебинар по проект "ДАР" ще се проведе в настоящият месец декември, а през януари 2022 г. проектът ще приключи с онлайн конференция и представяне на дигитални продукти, изработени от участниците в рамките на проекта. Следете за още новини тук или на страницата ни във Фейсбук.

Новината изготви Ирина Котева, програма "Дигитален маркетинг за значими каузи".

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.Назад