Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Победител в категория „Общност в развитие”

Неделя, 03 Април 2022

НЧ "Любен Каравелов -1897", с. Куртово Конаре, община Стамболийски представя Стратегия на Куртово Конаре - 2021-2024 г.

«Всяко селище, което има визия или намерения за развитието си като "интелигентно " можеше да кандидатства за включване в Smart Rural 21 до 5 май 2020 г. За целта трябваше да се разработи подробен формуляр за кандидатстване. През юли 2020 г. бяха обявени избраните 17 селища от различни страни от ЕС, освен пилотните 5 от 734 кандидатствали. През септември бе дадена възможност на останалите села сами да напишат свои стратегии и да ги предадат до края на 2020 г. В този допълнителен етап са се регистрирали 185 общности от 23 държави от ЕС и 2 държави извън ЕС. 19 села от страни от ЕС и Турция изработиха свои стратегии и бяха включени в проекта. От България бе избрано с. Куртово Конаре, което е и единственото представено българско село.

В продължение на почти една година - 2020 и началото на 2021г., група от заинтересовани страни - местна власт /Кметство/, местни институции, представители на бизнеса и активни граждани работихме по изработването на Стратегия на Куртово Конаре - 2021-2024 г. Във времето, когато бяхме затворени поради пандемията, всички работихме в групата: "Куртово Конаре - Smart Village?" и оформихме рамката на нашата Стратегия, по зададен шаблон. Тя получи много висока оценка и имахме възможност да участваме в множество онлайн - академии и срещи за изучаване на добри практики от други европейски страни. Имахме и покани за работа на терен, които не се осъществиха, поради пандемията, но станахме свидетели он-лайн на добри практики за устойчиво местно развитие. В момента работим по нашата Стратегия, изпълнявайки заложените цели и мерки към тях, както чрез реализиране на отделни малки проекти, така също и чрез общностни инициативи. Нашето определение за Интелигентно/умно село е това, в което има активна местна общност, която работи ЗАЕДНО за решаване на местни проблеми и за постигане на по-добро качество на живот. Концепцията за "интелигентни селища" /smart villages/ се появява като резултат от декларацията за развитие на селските райони ("A Better Life in Rural Areas", the Cork Declaration 2.0) /2016г./ и вече е застъпена на европейско ниво, като идеята е чрез ОСП в следващия програмен етап да се финансират и отделни селща в рамките на отделните програми на страните на ЕС. През 2021 г. проведохме и обучение, по покана на МИГ Община Марица - "Какво са всъщност „Умните селища" (smart villages)?", на което присъстваха и много читалища, с които споделихме своя опит.»

Проектът е подкрепен от ЕК (DG AGRI) - Smart rural 21Назад