Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Награда „Братство” отива в Свиленград

Петък, 15 Април 2022

НЧ "Просвета-1870", гр.Свиленград с инициативата „Традиции и бъдеще за нашите деца" е носител на тазгодишната награда "Братство" - читалища помагат на читалища, осигурена от НЧ "Братство 1869", гр. Кюстендил.

"В периода 2020 - 2021 г. читалището реализира проекта „Традиции и бъдеще за нашите деца", финансиран от ДФЗ с три основни дейности. В първата «Да съхраним българското» се създаде група за възстановка на детски игри от миналото и обичаи с 29 деца от ДТС „Свиленче" и ДФГ „Тракийска китка", за които се закупиха фолклорни костюми. Създаде се мрежа от присъединени към проекта пет читалища с над 50 самодейци от селата Сива Река, Момково, Левка, Мезек, Студена. Съвместно се проучиха, издириха и описаха 5 характерни за тези села обичаи, детски игри, песни и танци. Проведе се еднодневен празник на традициите, на който проучените обичаи, игри, песни и танци бяха представени пред публика с участие и на самодейни състави от селата. Празникът бе заснет и записан на DVD диск, изготви се брошура с описание на проучените обичаи, детски игри, песни и танци.

Във втората дейност «Силата на музиката» се създаде група по музикална терапия с участието на 10 деца от ВГ „Весели звънчета", 10 музиканти от детски духов оркестър и 7 деца от Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда". Закупено бе оборудване за провеждане на заниманията електрическо пиано и 10 детски сценични костюма. Сформираната група участва в традиционен пролетен концерт. По този начин музиката бе използвана като средство за подобряване на здравословното и психично състояние на децата от Дневения център „Надежда". Децата се интегрираха в друга културна среда, даде им се възможност за съвместни изяви с връстници от читалищните формации чрез музиката и различните видове музикални инструменти.

В третата дейност «Назад към корените» се създаде група за обучение по стари занаяти - кошничарство и грънчарство. В групата по грънчарство бяха включени отново и 7 деца от Дневния център. Организиран бе фестивал „Празник на занаятите" с уъркшоп и 30 участника. Залата по занаяти бе оборудвана, закупиха се материали и инструменти. Това е иновативна дейност за община Свиленград."

Проектът се финансира от ДФЗ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 по Мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство".Назад