Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Сесия за кандидатстване пред фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище за 2023-та

Сряда, 01 Март 2023

Приоритетна област на обявената сесия на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Търговище за 2023 г. е насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми и прилагане на иновации чрез подобряване на градската среда и качеството на живот на жителите на общината.

Кандидати могат да бъдат Сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), неформални граждански обединения, неправителствени организации, читалища и културни институти. Юридически лица с нестопанска цел прилагат и удостоверение за актуално състояние. Сдруженията на собствениците на етажна собственост прилагат удостоверение за регистрация на Сдружението.

Набиране на проектни предложения: от 01 март до 31 март 2023 г. (до 17:30 ч.)

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2023 г.: 18 000 лв.

Обща стойност за финансовата подкрепа за една инициатива: до 3 000 лв.

Срок на изпълнение на инициативите през 2023 г.: 2 месеца.

Насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи са публикувани в сайта на Общината.

Проектните предложения се подават в деловодството на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище, пл. „Свобода" 1, както и на електронна поща obshtina@targovishte.bg. На плика се изписва: „Кандидатстване с проектно предложение към Фонд за подкрепа на местни инициативи - Търговище".

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате на г-жа Петя Стоянова, главен експерт в Община Търговище, тел. 0601 6 87 33, e-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg.

Фондът "Местни инициативи" се финансира от Община Търговище и Сдружение "Платформа АГОРА", в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация "Америка за България".Назад