Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Първа сесия на Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лом

Вторник, 28 Март 2023

На 28 март 2023 г. Община Лом обяви първия прием на проектни предложения за финансиране по линия на новосъздадения общинския фонд за подкрепа на местни инициативи. Целта на финансовата подкрепа от фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността. Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им. Приоритетната област на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лом за 2023 г. е „Култура и блаогоустройство".

Общият бюджет на фонда е 18 000 лв. и е осигурен от Община Лом - 10 000 лв. и Платформа АГОРА - 8 000 лв.

Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, детски градини, както и неформални обединения на физически/юридически лица, осъществяващи дейности на територията на община Лом, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите/ приоритетите на обявената сесия и в полза на местната общност.

Набиране на проектни предложения: до 17:00 ч. на 18 април 2023 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2023 г.: 18 000 лв.

Обща стойност за финансовата подкрепа за една инициатива: до 3 000 лв.

Срок на изпълнение на инициативите през 2023 г.: до 2 месеца.

Насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи са публикувани в сайта на община Лом.

Проектните предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се подават на хартиен носител в запечатан плик в деловодството на Община Лом, с адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска" №12.

Администраторът на фонда ще отговаря на въпроси, свързани с фонда и иницативите, но не по-късно от една седмица преди крайния срок за подаване на формулярите. Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате на тел. 097169171 - Петя Янкова.

Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лом се финансира от Община Лом и Сдружение "Платформа АГОРА", в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация "Америка за България".

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори. Назад