Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Активни граждански общности чрез читалищата в България: Втори етап

Платформа АГОРА стартира от месец октомври 2010 г. втория етап на проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България", подкрепен от Фондация Америка за България . Вторият етап е с продължителност 30 месеца и е на стойност 456 000 лв.

Целта на проекта е да утвърди, разшири и популяризира модела на участие на общността в решаването на местни проблеми и подкрепа на обществени каузи през читалищата и да повлияе обществената среда за засилване на гражданската роля роля на читалищата.

На базата на опита от реализирания в периода 2009 - 2010 г. първи етап стартират следните програми:

I. Програма "Граждански дискусии АГОРА"

В рамките на проекта описаният и тестван модел на граждански дискусии "АГОРА" чрез читалищата ще разшири обхвата си, с въвличане на 24 нови читалища. Желаещите да участват в проекта ще проведат публични дискусии за идентифициране и решаване на местни проблеми по описания в първата фаза модел.

Само читалищата, преминали през етапа на провеждане на граждански дискусии ще бъдат допуснати до следващия етап "Подкрепа на граждански инициативи" и ще получат финансова подкрепа за решаване на идентифицираните от гражданите проблеми.

Допустими са два типа граждански дискусии: 1/ общи, преминаващи през всички стъпки на модела "Гражданска АГОРА" и 2/ специализирани, насочени към едно от тематичните направления в Програма II "Граждански инициативи". Изборът какъв тип дискусия да бъде проведен ще зависи от предварително проучване и анализ на нуждите в общността. График на гражданските дискусии можете да намерите ТУК

II. Програма "Граждански инициативи АГОРА"

Програмата подкрепя решаването на изведените по време на гражданските дискусии местни проблеми, с активното участие на хората от общността. Обхватът на програмата е 30 местни инициативи, от които: 

- шест граждански инициативи, продължение на вече започналите през първата фаза в Никопол, Копривщица, Тополовград, Червен бряг, с.Куртово Конаре и с.Момчиловци;

- шест граждански инициативи, насочени към решаване на специфични местни проблеми, идентифицирани в широки гражански дискусии; 

- 18 граждански инициативи в шест специализирани тематични направления: "Туризъм", "Отдих, спорт и свободно време", "Природа и биоземеделие", "Права на гражданите", "Фестивали на традиционни храни и поминък" и "Стимулиране на местната филантропия".

Гражданските инициативи ще бъдат с продължителност от шест до девет месеца всяка. 

III. Програма "Споделен опит"

В семинари, обучителни посещения, кръгли маси и изложения ще се осъществи взаимодействие, споделяне и разпространение на вече натрупания опит, приложените подходи, успешни и неуспешни практики, възможности и перспективи за развитие сред читалищната мрежа. 

IV. Медийна студентска кампания 

Студенти от специалностите "Журналистика" и "Връзки с обществеността" ще изработят атрактивни медийни продукти базирани на резултатите от приложения граждански подход на участие чрез читалищата и ефекта от гражданските инициативи и решените проблеми.

V. Поредица АГОРА

Специализираната поредица "АГОРА" третира проблеми на гражданското участие, формиране на образа и поведението гражданското читалище, на подходи, инструменти и механизми на участие, адаптирани към спецификата на читалищната организация. В рамките на проекта ще бъдат издадени две издания от поредицата: Наръчник за читалища 2: Мобилизиране на средства в общността и Наръчник за читалища 3: Връзки с обществеността и работа с медии (примерни заглавия).

VI. Анализ на процеса

Анализът ще се фокусира върху оценка на въздействието от прилагането на подхода на общностно развитие чрез читалището: за общността, за самото читалището, за местната власт, за местните политики за развитие. Основните изводи и препоръки ще се разпространят от Платформа АГОРА до ключови заинтересовани групи и институции. 

Шестте читалища партньори, с който ще продължи работата през втория етап на проекта са: 

  • Читалище "Св.Св. Кирил и Методий - 1894", гр. Тополовград;
  • Читалище "Х. Ненчо Д. Палавеев 1869", гр. Копривщица;
  • Читалище "Напредък 1871", гр. Никопол;
  • Читалище "Светлина 1999", гр. Червен бряг;
  • Читалище "Светлина 1925", с. Момчиловци (община Смолян);
  • Читалище "Любен Каравелов 1897", с. Куртово Конаре (община Стамболийски).