Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Активни общности: изграждане на капацитет за промяна"

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Финансиране

 Контакти

   

В периода 2015 - 2019 г. Платформа АГОРА реализира проекта "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", подкрепен от Фондация Америка за България

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта бе разработване, утвърждаване и популяризиране на устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са:

 • представители на местните власти от общините, участващи в проекта;
 • читалища, неправителствени организации и неформални групи на територията на участващите общини;
 • неформални граждански лидери и активисти с изявено гражданско поведение и съзнание;
 • читалищни секретари и Председатели на читалищни настоятелства от и извън целевите общини - участници в Панорама: „Зареди промяна";
 • млади артисти, включени в застъпнически кампании;
 • журналисти от местни и регионални медии.

ДЕЙНОСТИ

Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните два проекта, подкрепени от Фондация „Америка за България", съответно „Активни граждански общности чрез читалищата" (Първи етап) - 2009 - 2010 и „Активни граждански общности чрез читалищата" (Втори етап) - 2010 - 2013. Те са обвързани така, че да предложат цялостен граждански модел, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини на територията на цялата страна. Част от тях ще са общини, в които е реализиран подходът АГОРА в предишните два проекта и са постигнати устойчиви резулти при изпълнение на общностни инициативи. Останалите ще бъдат подбрани сред общини, които не са били целеви в предишни проекти на АГОРА и моделът ще се тества пилотно.

Своеобразни партньори по проекта ще са читалищата по места, които традиционно в подхода АГОРА са входа към общностите и местните власти.

Дейностите по проекта представляват цялостен процес на овластяване на местната общност, който започва с извеждане на скрития потенциал за развитие в целевите общини и приключва с осигуряването на различни възможности за подкрепа на общностни инициативи, насочени към реализирането на този потенциал.

Дейностите са групирани в следните няколко компонента:

I. Местен потенциал за развитие

II. „Лидерство в общността"

III. Лаборатория „Читалище"

IV. Устойчиви местни ресурси за развитие

V. Мониторинг

Проектът е насочен към ефективно правене на политики за устойчиво овластяване на общностите. В периода на изпълнение на проекта АГОРА ще предложи на общините набор от механизми и модели за създаване на устойчиви ресурси за гражданско участие и общностно развитие.

РЕЗУЛТАТИ

 • Постигната устойчивост на модела за овластяване на общностите в 12 общини.
 • Подсигурени постоянни местни ресурси за подкрепа на общностни инициативи.
 • Изграден и действащ капацитет за общностно развитие чрез участие в 12-те целеви общини.
 • Подсигурена дългосрочна подкрепа на местните власти за граждански дейности, разработени и въведени механизми за гражданско участие в процесите на взимане на решения.
 • Местните власти определят и гласуват на годишна база общински бюджет за нормално функциониране на фондовете.
 • Местните заинтересовани страни са възприели застъпническите кампании като постоянни граждански инструменти за правене на политика на местно ниво.
 • Моделът за овластяване на общностите с участие се мултиплицира в други общини извън участващите в проекта.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът е с бюджет 475 000 лв., финансиран от Фондация Америка за България.

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА, бул. Тотлебен № 43, ет.2, ап. 6, тел./факс: 02 462 7111,
Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА

 
Фондация "Америка за България"