Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

“Отключи богатствата”

   
This Project is funded by the European Union and the Republic of Turkey

От месец октомври 2014 г. Платформа АГОРА започва изпълнението на проекта "Отключи богатствата", финансиран от Програмата за Диалог с гражданското общество между ЕС и Турция - III, в частта Политически критерии и по-конкретно Лот 2: Антидискриминация. Програмата има за цел да среща граждански организации от Турция и ЕС, насърчавайки диалог между тях върху общи теми, обмен на знания и опит и изграждането на устойчиви връзки. Програмата се финансира съвместно от ЕС и Република Турция, а бюджетът на проекта възлиза на стойност 108 274.84 евро.

 

Проектът "Отключи богатствата" се осъществява от Платформа АГОРА, София в партньорство с Асоциация на Балканските турци, гр. Чорлу.

Основната цел на "Отключи богатствата" е трансферът на знание и опит от България към гражданското общество на Турция, относно политическите критерии на ЕС за законодателството и прилагането му, но спрямо позицията на една нова държава-членка. Този процес е насочен основно към първоначална инвестиция в човешки капитал и развитие, обогатяване на знанието и изграждането на капацитет сред ангажираните хора и институции.

Сред специфичните цели на проекта са:

  • повишаване на институционалния капацитет на турски неправителствени организации, които да допринесат за развитието и изпълнението на политически реформи;
  • осъществяването на диалог и принос за по-добрия обмен на информация и ноу-хау, с цел преодоляване на предразсъдъците в Турция и България относно политическите критерии;
  • установяване на устойчива мрежа между турски и български неправителствени организации, основана на антидискриминация и диалог между култури, религии и вярвания.

Целеви групи по проекта са членовете на неправителствени организации, представители на местните публични власти, медии, местни експерти и практици, активисти и доброволци.

Дейностите по проекта ще се изпълняват в продължение на 15 месеца и са обособени в четири специфични групи:

  1. Политики и изследвания - в тази група дейности заляга работа по изследване и идентифициране на общински и граждански политики и практики в България, водещи до по-добро междукултурно разбирателство и диалог. Като част от нея са подготовката и отпечатването на брошурата "Европейски предизвикателства" за научените уроци от предприсъединителния период на страната ни (а и след това), относно културно разнообразие, антидискриминация и културни права. В процеса на работа ще бъдат подготвени също препоръки и насоки за осъществяване на антидискриминационни политики на местно ниво. Сред бенефициентите на проекта ще бъде разпространен и наръчник с добри практики, включващ показателни примери в областта на човешките и културни права и разнообразие, създаден в резултат на работата на експертен екип.
  2. Функционални компоненти - сред тях са модели и практически насоки за гражданско участие, насочени към турски неправителствени организации. Като част от функционалните компоненти са и планираните две кръгли маси в Турция и България, адресиращи недобрата информираност относно европейските политики и ценности, осигуряване и подкрепа за повече събития и дейности, насърчаващи диалога между култури, религии и вярвания; възможности за съвместни дейности между новите 13 страни-членки, които да повлияят в най-силна степен на обществените настроения. Финалът на проекта ще бъде отбелязан от заключителна конференция в Турция, на която участниците ще получат повече информация за случилото се в рамките на последните 15 месеца, за резултатите, за въвлечените страни и техните постижения и натрупан опит.
  3. Изграждане на капацитет и работа в мрежа - в тази поредица от дейности ще се организиране на обучителен семинар за турски неправителствени организации, в рамките на който ще бъдат представени и обсъждани международни документи, концепции, принципи и дефиниции, свързани с антидискриминация. Ще бъдат коментирани мерки за повишаване на публичността по темата, за културното участие и културното изразяване като човешко право. Обученията ще изградят капацитета на целевите групи за борба с дискриминационните практики, изграждането на местни и регионални мрежи от партньори, форми за успешно сътрудничество с публичните власти и т.н. Като част от изграждане на капацитета на НПО от турска страна са планирани и две обучителни посещения в България.
  4. Дейности по повишаване на информираността - освен регулярната информация чрез социалните мрежи и ел. страници на Платформа АГОРА информация за проекта ще достигне до по-широк кръг хора и по един по-нетрадиционен начин - а именно конкурс за фотографска изложба в Турция, чиято цел е да "коментира" антидискриминационната тема със средствата на изкуството и през погледа на гражданите. На финала на конкурса 27 от най-внушителните фотографии ще бъдат подредени в изложба.

С всеки етап от изпълнението на дейностите проектът се стреми да подчертае важността от развиването и прилагането на антидискриминационни политики на местно ниво. Тяхното създаване и прилагане е ключово за ефективната борба срещу дискриминацията и за популяризиране на равнопоставеността и разнообразието от култури, религии и вярвания. Ето защо и в палитрата от дейности са въвлечени различните заинтересовани страни от този процес за постигане на социално благополучие, сигурност и стабилност. 

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.