Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Изграждане на мостове за Европа"

Платформа АГОРА и Русенският университет "Ангел Кънчев" са българските партньори по проект "Изграждане на мостове за Европа", който е съфинансиран от програма Еразъм + на ЕС, „KA 2 стратегически партньорства”. Координатор на проекта е Институтът за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в гр. Улм, Германия (https://ileu.net/ ). Партньорските организации от Германия, Италия, Словения, Хърватска, Румъния и България са членове на образователните мрежи "Danube-Networkers", международното сдружение "ДАНЕТ", мрежата "FEDERUNI" (мрежа на италиански университети за третата възраст). Продължителността на проекта е 24 месеца, с начало октомври 2017 г.

Целта на проекта е да се създаде онлайн набор от методи, който да може да се използва в европейските образователни програми и дейности в контекста на обучението на възрастни, особено на по-възрастните хора. Основна задача е разработването на критерии за анализ на проектите и методите с акцент върху добрите практики в сферата на насърчаване на критичното мислене, европейско съзнание и солидарност, както и намаляване на предрасъдъците. Наборът от методи ще съдейства за подобряването и разширяването обхвата на предоставяне на висококачествени възможности за научаване, задоволяващи нуждите на различни целеви групи и индивидуални обучаеми. Ще бъдат събрани методи за научаване и транснационално европейско сътрудничество, които след това ще бъдат анализирани и адаптирани за работа с целевите групи на проекта, особено по-възрастни хора, жени, хора с по-ниско образователно ниво и които са приложими в масовото образование за възрастни в Европа в различните му форми. Под внимание ще бъдат взети и различни начини за научаване, целеви групи и различия в работните условия, култура, езици, както и образователната и социалната рамка на съответните страни и приложимостта на методите в тези страни.

В рамките на проекта се провеждат четири международни партньорски срещи в Русе (България), Рогенбург (Германия), Загреб (Хърватия) и Мола ди Бари (Италия).  Междувременно три работни групи с представители от всички организации партньори работят съдържателно по различни аспекти при набирането на методи и проекти, които да бъдат включени в онлайн платформата.