Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проект „Култура ДОС /Докосни, Опитай, Сподели/”

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Финансиране

 Контакти

   

Платформа АГОРА започна през септември 2020 г. изпълнението на проект "Култура ДОС (Докосни, Опитай, Сподели)", подкрепен от Национален фонд „Култура“ по програма "Културно наследство", модул "Културни индустрии и културен туризъм". Проектът е с продължителност 11 месеца.

Платформа АГОРА изпълнява проекта в партньорство с комуникационна агенция ProWay, която поддържа фейсбук страницата Кулинарните фестивали на България. Партньорството по проекта е свързано с процеса на формулиране на концепция за мобилното приложение, неговото популяризиране и маркетиране, комуникация с местните общности, места за хранене и настаняване и организатори на фестивали и медийна комуникация.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се стимулира интерес и да се запазят автентични местни кулинарни традиции чрез разработване на 4 културни маршрута с кулинарни фестивали с активното участие на местните жители, които са част от общностите на наследството.

Специфичните цели са насочени към подпомагане развитието на конкретни локации като кулинарни дестинации чрез разработване и популяризиране на мобилно приложение; повишаване и развитие на капацитета на читалищата чрез партньорства, обмяна на опит и практики за съхраняване и осъвременяване на местното кулинарно наследство и не на последно място да се предложат адаптивни и необходими мерки при организирането и провеждането на кулинарни фестивали в ситуция на пост коронавирурс.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са:

 • съвременният градски човек, търсещ автентичност, контакт с природата, с желание да общува с местните, да опознае обичаите и традициите им – да вкуси местни продукти, да научи още за местните занаяти, да се сдобие с занаятчийски продукти и така да допринесе се устойчивото развитие на региона;
 • туристи-семейства и индивиди от страната и чужбина, с желание да научат още и да участват в промотирането и опазването на културното кулинарно наследство;
 • нови групи туристи с конкретен интерес в културно-познавателния туризъм, търсещи автентичност, досег до културното наследство, ценностите и начина на живот, традициите, обичаите, занаятите, кулинарията на местното население;
 • местните носители на кулинарната традиция и организатори на събития, основани на кулинарното наследство;
 • регионални, национали и on-line медии в районите на маршрутите;
 • държавна и местна администрация в населените места по маршрутите.

ДЕЙНОСТИ

 1. Проучвателна работа на културната стойност на наследството в рамките на съществуващи кулинарни фестивали. В рамките на дейността експерт оценява различните елементи на кулинарното културно наследство на съществуващи кулинарни фестивали. Целта е експертно да се проучат местните кулинарни традиции като част от културното наследство и да се направят препоръки за потенциала и възможностите за утвърждаване на съответните места като кулинарни дестинации.

 2. Разработване на културни маршрути за фестивален туризъм. На базата на проучването и препоръките от дейност 1 се разработват сезонни фестивални маршрути /пролет, лято, есен, зима/. Развитието на мрежа от кулинарни маршрути в малки населени места /градове и села/ затвърждава идентичността и усещането за принадлежност, както и запазва жизнеността на селските райони. Голяма част от т.нар. кулинарни фестивали са стартирали като общностни инициативи с енергията, приноса и участието на членовете на местните общности.

 3. Създаване на мобилно приложение /апликация/ с фестивални кулинарни маршрути, изготвени в рамките на дейност 2 за подпомагане развитието на местния туристически потенциал.

 4. Стимулиране на междусекторни партньорства на национално ниво. Натрупаният опит показва, че са необходими целенасочени усилия за привличане на посетители и туристи извън общността. Надграждането и развитието на базата на уникалността и автентичността на местното културно наследство, изисква експертност и независима оценка извън общността, което е и една от целите на проекта.  


РЕЗУЛТАТИ

 • извършена проучвателна работа на културното наследство, обвързано с общността и потенциала за развитие на дестинациите в няколко населени места;

 • набран снимков материал /съвременен и архивен/ за всяко от включените в проучването и приложението места;

 • количество проучени и събрани кулинарни практики като част от местното културно наследство;

 • разработени 4 маршрута с кулинарни фестивали;

 • разработено мобилно приложение с фестивални кулинарни маршрути;

 • изградени междусекторни партньорства за обмяна на опит и добри практики за културен туризъм;

 • развит капацитет на читалищата чрез партньорства, обмяна на опит и практики за съхраняване и осъвременяване на местното кулинарно наследство.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма "Културно наследство", модул "Културни индустрии и културен туризъм" на Национален фонд „Култура“

Национален фонд "Култура"

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА,
Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА