Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проект „Култура ДОС /Докосни, Опитай, Сподели/”

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Финансиране

 Контакти

   

Платформа АГОРА започна през септември 2020 г. изпълнението на проект "Култура ДОС (Докосни, Опитай, Сподели)", подкрепен от Национален фонд „Култура“ по програма "Културно наследство", модул "Културни индустрии и културен туризъм". Проектът е с продължителност 11 месеца.

Платформа АГОРА изпълнява проекта в партньорство с комуникационна агенция ProWay, която поддържа фейсбук страницата Кулинарните фестивали на България. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да се стимулира интерес и да се запазят автентични местни кулинарни традиции чрез разработване на 4 културни маршрута с кулинарни фестивали с активното участие на местните жители, които са част от общностите на наследството.

Специфичните цели са насочени към подпомагане развитието на конкретни локации като кулинарни дестинации чрез разработване и популяризиране на мобилно приложение; повишаване и развитие на капацитета на читалищата чрез партньорства, обмяна на опит и практики за съхраняване и осъвременяване на местното кулинарно наследство и не на последно място да се предложат адаптивни и необходими мерки при организирането и провеждането на кулинарни фестивали в ситуция на пост коронавирурс.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са:

 • съвременният градски човек, търсещ автентичност, контакт с природата, с желание да общува с местните, да опознае обичаите и традициите им – да вкуси местни продукти, да научи още за местните занаяти, да се сдобие с занаятчийски продукти и така да допринесе се устойчивото развитие на региона;
 • туристи-семейства и индивиди от страната и чужбина, с желание да научат още и да участват в промотирането и опазването на културното кулинарно наследство;
 • нови групи туристи с конкретен интерес в културно-познавателния туризъм, търсещи автентичност, досег до културното наследство, ценностите и начина на живот, традициите, обичаите, занаятите, кулинарията на местното население;
 • местните носители на кулинарната традиция и организатори на събития, основани на кулинарното наследство;
 • регионални, национали и on-line медии в районите на маршрутите;
 • държавна и местна администрация в населените места по маршрутите.

ДЕЙНОСТИ

 1. Проучвателна работа на културната стойност на наследството в рамките на съществуващи кулинарни фестивали. В рамките на дейността експерт оценява различните елементи на кулинарното културно наследство на съществуващи кулинарни фестивали. Целта е експертно да се проучат местните кулинарни традиции като част от културното наследство и да се направят препоръки за потенциала и възможностите за утвърждаване на съответните места като кулинарни дестинации.

 2. Категоризиране на фестивалите 3 кулинарни традиции, представени като сезонни дестинации. На базата на проучването и препоръките от дейност 1 фестивалите бяха категоризирани в – съхранена, обновена и уникална кулинарна традиция. Акцентът е върху техния познавателен, образователен и популяризиращ мястото и региона характер, разпределен във всеки от сезоните. Групираните по този начин фестивали дават възможност за оформяне на по-различни и предизвикателни маршрути от интересуващите се от културното наследство представено под формата на кулинарни традиции. Потребителите на приложението сами ще могат да съставят свои маршрути, съобразно желанията, интересите и възможностите си.

 3. Разработване на първото българско мобилно приложение CulinarFest/КулинарФест, което представя кулинарни маршрути за всички сезони на годината, начертани от кулинарни фестивали в различни точки на България, представени чрез задълбочена етнографска информация относно местните обичаи и наименования, свързани с храни и хранене, както и автентичен снимков материал. Тук може да се запознаете с Декларацията за поверителност относно информацията, която АГОРА получава във връзка с употребата на мобилното приложение.

 4. Стимулиране на междусекторни партньорства на национално ниво. Натрупаният опит показва, че са необходими целенасочени усилия за привличане на посетители и туристи извън общността. Надграждането и развитието на базата на уникалността и автентичността на местното културно наследство, изисква експертност и независима оценка извън общността, което е и една от целите на проекта.  


РЕЗУЛТАТИ

 • Извършено проучване и етнографски анализ на кулинарните традиции в 18 населени места на територията на България със съдействието на местните читалищни дейци и членове на общността. Фокусът е върху знакови месни ястия с техните автентични за региона названия, традиционни помещения и посуда, роли в домакинството при приготвянето на храна, вид и произход на използваните продукти и суровини, интересни истории, месни поверия и обичаи, свързани с храненето. Материалът е наличен за сваляне - Проучване за кулинарните фестивали „CulinarFest/КулинарФест”.

 • Уникалният принос на етнографското проучване и анализ е в категоризацията на местната кулинарна традиция като съхранена, обновена или уникална. Категоризацията е на база степента на познаване и прилагане на кулинарната традиция, уникалност и чужди влияния върху рецептите, наименованията на ястията, продуктите, помещенията и посудата, употребата на традиционни спрямо нови продукти и суровини. 
 • Набран снимков архив от минали издания на включените фестивали, представителна част от който е показан в приложението КулинарФест;

 • Разработено е първото мобилно приложение за кулинарни фестивали в България „КулинарФест/CulinarFest”. Приложението е съвместимо с операционна система Андроид и е налично за безплатно сваляне в Google Play. То предлага календар на провеждане на включените 20 фестивала, анонс на фестивалната програма, гурме емблема за региона с ключовите и уникални местни ястия, етнографско проучване на местната кулинария. Селищата – организатори на фестивалите са представени със своята история, особености и забележителности, което разширява обхвата на представяне на фестивалите и предлага на кулинарния турист и потребител на приложението още възможности за опознаване на общностите и географските райони.

 • Проектна листовка Проект „Култура ДОС – докосни, опитай, сподели” с представяне на основната и специфичните цели на проекта, на изследвания елемент на културното наслество, а именно храната и резултатите от проекта.

 • Промоционална листовка на мобилно приложение „CulinarFest/КулинарФест”.
 • Развит и надграден капацитет на 18 читалища, организатори на фестивали за съхраняване и модернизиране на местното кулинарно наследство. Създадената партньорска мрежа работи за споделяне на опит и обогатяване на знанията и уменията си в представянето на кулинарното културно наследство.

 • Изготвени базисни насоки и препоръки за организатори на фестивали по време на криза, които са включени като приложение в достъпното онлайн етнографско проучване за кулинарните фестивали.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма "Културно наследство", модул "Културни индустрии и културен туризъм" на Национален фонд „Култура“

Национален фонд "Култура"

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА,
Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА