Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

“Изкуството променя живота” – Столична програма „Култура”

През месец септември Платформа АГОРА стартира новия си проект "Изкуството променя живота" - за разпространение на театрални продукти, интерпретиращи Целите на хилядолетието за развитие на Организацията на обединените нации . Проектът е одобрен, финансиран и подпомогнат от Столична програма "Култура" на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Продължителността на проекта е до месец декември 2011 г. и е на стойност 6 750 лв.

Проектът предвижда популяризирането и показването на нетрадиционни места в София на три продукта - пантомима, форум театър и куклен театър, създадени съвместно с партньорски неправителствени организации от Турция, Румъния и България. От сцената българският екип ще провокира публиката с помощта на пантомимата и професионализма на младите актьори със специални нужди от сдружение "Тишина". Видеопрожекции с изпълненията на кукления театър от Турция и форум-театъра, създаден от румънските артисти, ще следват всяко представление на българската трупа. Театралните вечери ще завършват с дискусия с публиката относно видяното, темите от ЦХР, представени от артистите и конкретните въпроси поставени с всяко от произведенията.

С реализирането на проекта, Платформа АГОРА има за цел:

  • Провокиране на гражданска позиция и активност на младите хора по теми от глобално значение;
  • Поставяне на Целите на хилядолетието на нова основа - със средствата на изкуството и с въвличането на младите хора от столицата в тяхното обсъждане и интерпретиране;
  • Разпространение на продуктите в райони в столицата с по-слаба културна активност и ограничена културна инфраструктура.

 

"Изкуството променя живота" е насочен към младежите, които се включват като професионални артисти и като публика. За достигане на целевите групи и разпространение на информацията за проекта, е предвидено сътрудничество с организации насочени към младежката аудитория и работещи с младежи; организации събиращи младите хора в свободното им време, в т.ч. и в периферните райони; с общинските културни институти; с читалища и училища; с клубове и др.

От месец септември до края на проекта през декември 2011 г. дейностите, които са предвидени са:

  • Разпространение на информация за проекта, което ще продължи равномерно, така че да поддържа постоянен интерес към него;
  • Подготовка и разпространение на рекламни материали - в това число видео спотове, рекламни афиши, анонси и др.
  • Представяне на театралните продукти на 5 различни места в столицата, последвани от дискусия.

 

В резултат на проекта ще бъде популяризиран цялостен готов продукт, с международно младежко участие, посветен на европейската идея за гражданство, който би могъл да се използва за специални дати, чествания и тематично обвързани събития. Ще бъде повишена информираността на целевите групи относно Целите на хилядолетието и европейското гражданство. Не на последно място гостуването на представленията и дискусиите на различни места в столицата ще помогне за оживяване на нетипични (за културни събития) пространства и обогатяване на културния живот на града и провокиране на интереса на хора от периферните райони.