Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Изкуството променя живота” – Програма „Младежта в действие”

Втората половина на месец март 2011 г. Платформа АГОРА започна изпълнението на проект "Изкуството променя живота" в партньорство със сдружение "Тишина", България, Институт PATRIR , Румъния и сдружение "Ucaneller Culture and Art House" , Турция.

Проектът се реализира с подкрепата на програма "Младежта в действие" на Европейския съюз - Действие 4.5 - Подкрепа за информационни дейности за млади хора и за организации, ангажирани в работата с млади хора, както и за младежки организации и изцяло отразява нейните приоритети, свързани с: участие на млади хора; културно многообразие; европейско гражданство; включване на младежи с различни възможности; медийна грамотност и Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР).

Проектът "Изкуството променя живота" е с продължителност 12 месеца и има за цел да създаде среда и да популяризира активното гражданство на младите хора с участие чрез:

  • насърчаване на взаимното разбирателство между младежите и сътрудничеството в младежкия сектор между държави-членки на ЕС и държава кандидат-членка чрез изкуствата;
  • развиване на двата основни принципа на европейското гражданство - солидарност и толерантност сред младите хора;
  • повишаване на интереса към Целите на хилядолетието и към ценностите на европейското гражданство с артистични средства, зачитайки културното многообразие.

Дейностите по проекта включват провеждане на срещи между партньорите по проекта, извършване на проучване от самите младежи на ситуацията, свързана с Целите на хилядолетието за развитие във всяка от трите държави. В резултат от направените проучвания участниците от съответната държава - партньор по проекта изготвят представяне на ситуацията относно напредъка към постигане на Целите в собствената си държава. В рамките на тридневен младежки дискусионен семинар в гр. София през лятото на 2011 г. младежите представят на живо своите проучвания пред партньорите и след дискусии, игри и работа по групи съставят "сценария" на своите бъдещи артистични продукти.

През лятото и есента на 2011 г. младежите работят самостоятелно по национални групи и създават своите артистични продукти, чрез които по популярен начин със средствата на изкуството интерпретират Целите:

  • Българската група ще се представи с пантомимно-танцов спектакъл на сдружение "Тишина", гр. София, по избрана от младежите цел. Младите артисти ще заложат на движенческите импровизации и пантомимната хореография.
  • Изразното средство на румънският партньор е форум театъра, който е признат от Обединените нации посредством ЮНЕСКО като официално "средство за социална промяна". Форум театърът със своята специфична съвкупност от техники, подпомага хората във включването и активната им роля в общността. Позволява им да намират директни решения на общностните проблеми, независимо от това дали те са свързани с екологията, образованието, социалната или икономическата сфера.
  • Турските младежи предвиждат създаването на куклен спектакъл по избрана Цел на хилядолетието, който да бъде подходящ за международна публика - деца, младежи и възрастни.

Подготвените три аудио-визуални артистични продукти ще бъдат представени на живо от младежите по време на Младежките разяснителни дни и ще бъдат последвани от дискусия. В трите държави партньори по проекта е предвидено организирането и провеждането на Младежки разяснителни дни: в България - София, Плевен и Бургас, в Турция -Люлебургас и Къркларели и в Румъния - Клуж Напока и Букурещ. Последващите дейности включват разпространение на артистичните продукти по места.

В края на проекта се очаква: - младежите от три държави да са придобили различни граждански умения за участие и изразяване като активни граждани на ЕС и да са обменили знания по глобални въпроси (ЦХР); - създаването на три нови артистични продукти от младежи чрез метода "учене чрез правене"; - повишена положителна чувствителност на младежите към други култури; - развито чувство на толерантност и разбиране за различността чрез включването и активното участие на младежи с по-малко възможности.

Освен върху участниците, изпълнението на проекта ще има съществено значение и върху развитието на устойчиви партньорства и работа в мрежа.

   

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на неговия автор (Платформа АГОРА) и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.