Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Покана за проекти

 Цел           

 Кой може да кандидатства?

 Критерии за оценка

 Размер на финансиране

 Допустимост на разходите

 Какви дейности и разходи няма да бъдат финансирани?

 Избор на одобрени проекти

 Отчитане на проекти

 Какво следва при одобрен проект?

 Възможности за обмен на опит

 Времеви график

 Често задавани въпроси

 Форми за кандидатстване

 Уебинар - въпроси и отговори

 Контакти

   

КОНКУРС „РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСТВОТО НА МЕСТНО НИВО” 

ЦЕЛ

С този конкурс Платформа АГОРА, в партньорство с Фондация „Америка за България“, ще финансира проектни предложения, които допринасят за развитие на дарителството на местно ниво, като възраждат дарителската култура и традиции, изграждат позитивна нагласа към дарителството сред младите хора, насърчават взаимодействието в дарителски начинания между граждански организации, местните власти и бизнеса като открояват дългосрочните благотворни ефекти на дарителството за местните общности. 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Допустими за финансиране са проекти на граждански организации, читалища, местни културни институти, медии, бизнеси или сдружения на бизнеса.
Кандидатите могат да представят своите проекти самостоятелно или в партньорство с други допустими организации. При предложения представени от партньорски обединения се определя водещ кандидат, който отговаря за цялостното управление на проекта.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

Съответствие с целите на програма „Развитие на дарителството на местно ниво“. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които са в съответствие с целите на програмата.

Дейности. Кандидатите трябва да предложат ефективни дейности, които насърчават дарителството на местно ниво, възраждат и/или популяризират дарителската култура и традиции, изграждат позитивна нагласа към дарителството сред младите хора, развиват местния капацитет за дарителство, разработват и прилагат иновативни инструменти и креативни кампании в подкрепа на местни каузи, разработват и прилагат техники в подкрепа на местното дарителство при кризи, идентифицират нови ресурси за дарителство в общността, подпомагат граждански организации, местните власти и бизнеса за съвместно организиране и провеждане на дарителски кампании.

Очаквани резултати от проекта. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектите трябва да допринасят за повишен местен капацитет за дарителство, възродена дарителска култура и традиции, формирана местна дарителска общност, да утвърждават дарителството като ценност и да инвестират в развитието на бъдещи дарители, да провокират сътрудничество между заинтересованите страни за укрепване на дарителството на местно ниво.

Устойчивост. Кандидатстващата организация трябва да има план за покриване на текущи разходи за устойчивост на постигнатите проектни резултати и след като подкрепата от Платформа АГОРА в партньорство с Фондация „Америка за България“ приключи.

Капацитет на кандидатстващата организация/партньорско обединение. Кандидатстващата организация/партньорско обединение трябва да притежава организационен капацитет за изпълнение на представения проект. Предходен опит в същата област ще бъде предимство. Предпочитание ще бъде дадено на допустими кандидати, които работят на местно ниво.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ?

Размерът на финансирането на одобрен проект ще бъде от 18 000 до 36 000 лева. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на 18 месеца след подписване на договора за финансиране. Общият размер на средствата в настоящия конкурс е 360 000 лв., като Платформа АГОРА в партньорство с Фондация „Америка за България“ си запазват правото да не разпределят цялата сума, ако не са постъпили достатъчно качествени предложения. 

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ?

Допустимите преки разходи за успешно изпълнение на проекта включват експертна аналитична и/или проучвателна работа, провеждане на обществени дискусии, организиране и провеждане на дарителски кампании, изготвяне и разпространение на материали (различни технологични решения, апликации, видео клипове, печатни или онлайн визуални материали), повишаване на капацитета на кандидата/партньорско обединение по отношение на дарителството и дарителската култура на местно ниво, както и други разумни разходи.

Общата сума на административните разходи и разходите за управление, от които се изключва заплащане на експерти, не може да надвишава 20% от общия размер на финансирането.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ НЯМА ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ?

Дейности за лобиране или начинания, свързани с политически партии или партийна дейност няма да бъдат финансирани.

Няма да бъде финансирано закупуване на моторни превозни средства, ремонт и обзавеждане на офиси, създаването на рекламни или имиджови материали, които не са пряко свързани и в подкрепа на основните проектни дейности, както и всякакви други дейности, които не са пряко свързани с проекта.

КАК ЩЕ БЪДАТ ИЗБРАНИ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ?

Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат оценени и подбрани съвместно от Сдружение „Платформа АГОРА“ в партньорство с Фондация „Америка за България“ в съответствие с критериите, посочени в раздел „Критерии за оценка на проектите“ по-горе.


КАК ЩЕ СЕ ОТЧИТАТ ПРОЕКТИТЕ?

Проектите ще се отчитат по график, който е неразделна част от договора за финансиране в зависимост от продължителността му. Ще се изготвят два типа отчети: програмен и финансов, като се предоставят копия от всички разходо-оправдателни документи (договори, фактури, касови бележки).

КАКВО СЛЕДВА ПРИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ?

След като Платформа АГОРА обяви резултатите от конкурса, ще бъдат сключени договори с организациите, чийто проекти са одобрени, а средствата ще бъдат преведени по банков път в два или три транша, в зависимост от продължителността на проекта. След подписване на договорите за финансиране АГОРА ще наблюдава и ще консултира изпълнението на проектите, като споделя с подкрепените местни организации опит и при необходимост дава конструктивна обратна връзка.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ ПОДКРЕПЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Платформа АГОРА и Фондация „Америка за България“ съвместно ще организират две събития, които да предоставят възможност за обмен на опит между подкрепените организации:

  • Въвеждаща среща с одобрените кандидати, които ще имат възможност да споделят опит, идеи, както и потенциални проблеми, които очакват да срещнат при изпълнение на проектите си в зависимост от местните специфики.
  • Заключителна среща при приключване на сесията за финансиране с цел обобщение на резултатите от изпълнените проекти, научени уроци и популяризирането им сред други заинтересовани страни.

ВРЕМЕВИ ГРАФИК

 26 април 2021 г.  Обявяване на конкурса
 14 май 2021 г.  Уебинар за разясняване на най-често задаваните въпроси
 26 май 2021 г.  Краен срок за кандидатстване
 24 юни 2021 г.  Уведомяване на поканени за интервю кандидати
 28 юни – 5 юли 2021 г.  Интервюта с преминалите първи етап на селекция
 12 юли 2021 г.  Обявяване на одобрените кандидатури

 

 

 

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Тук ще намерите отговори на интересуващите ви въпроси, разпределени в следните категории: За кандидатите; Финансиране; Изисквания и дейности.

ФОРМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Проектните предложения се подават с попълнени форми за кандидатстване, които можете да изтеглите оттук: Формуляр за кандидатстване и Бюджет на проекта. Двата файла се изпращат в PDF формат на следния електронен адрес: с тема: Проект по програма „Развитие на дарителството на местно ниво”.

УЕБИНАР – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА КОНКУРСА

На 14 май 2021 г. Платформа „АГОРА” в партньорство с Фондация „Америка за България“ организира информационен уебинар относно конкурса „Развитие на дарителството на местно ниво“, който се излъчи от 11 часа на живо във Фейсбук страницата на Платформа „АГОРА” и във Фейсбук страницата на Фондацията - тук може да прочетете въпросите и отговорите от уебинара. Следете страницата ни във Фейсбук и тази на Фондация „Америка за България“ за актуална информация!

КОНТАКТИ

Сдружение "Платформа Агора",

Текстът на поканата за участие в конкурс за финансиране на проекти „Развитие на дарителството на местно ниво” може да намерите в PDF тук .  

Пълният пакет документи може да изтеглите тук.

 

 

 

Сдружение Платформа АГОРА:

  • Стимулира и подпомага активните граждански общности за местно развитие
  • Разработва и въвежда подходи за общностно развитие, целящи повишаване на качеството на живот
  • Подобрява средата за обмен на знания и опит в и между общностите и институциите
  • Повишава капацитета за сътрудничество и взаимовръзките в общността

Сдружение "Платформа АГОРА" сътрудничи с организациите на местните общности, които солидарно са въвлечени в процеса на местно развитие, като осъществява взаимодействие и обмен с принадена стойност: за общността - самоорганизация и решени проблеми; за гражданските организации - по-голяма автономност; за местната власт - по-добър диалог; за местния бизнес - разпознаваемост и отговорност.

 

Мисията на Фондация „Америка за България" в област „Благоприятна бизнес среда"

Фондация „Америка за България" подкрепя инициативи, които:

  • Подобряват правната среда
  • Насърчават прозрачността на държавните институции
  • Подкрепят независимите медии
  • Повишават гражданската активност

Фондация „Америка за България" работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции и за развитие на жизнено гражданско общество в страната. Високото ниво на гражданска активност допринася за растеж на частния сектор като изисква качествени публични услуги за създаване на среда за развитие и задържане на човешкия капитал, от който бизнесът се нуждае.