Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Черноморски ареал за култура и изкуство"

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Галерия

 Партньори

 Финансиране

 Контакти

   

През юли 2013г., Платформа АГОРА - клон Бургас започна изпълнението на проект "Черноморски ареал за култура и изкуство" (BASACA), MIS-ETC Code 1551 като партньор от българска страна. Проектът се финансира от съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на Европейския Съюз по втората покана за представяне на проекти. Проектът отговаря на приоритет 3: Подпомагане на културните и образователни инициативи за изграждане на обща културна среда в Черноморския басейн, мярка 3.1. Насърчаване на културните контакти и образователен обмен в общностите в района на Черноморския басейн.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е мобилизиране на местни ресурси за създаване на обща културна среда за общностите в региона на Черноморския басейн.

Сред специфичните цели се открояват:

 1. Насърчаване на интеграцията и споделяне на културното наследство и традиции в региона на Черноморския басейн;
 2. Повишаване на уменията и знанията, изграждане на капацитет и компетенции на мениджърите в културната сфера в региона на Черноморския басейн;
 3. Подкрепа на децата и младежите от общностите в региона на Черноморския басейн за включване в дейности свързани с култура и изкуство;
 4. Стимулиране на взаимното разбирателство между общностите в региона на Черноморския басейн и зачитане на културното многообразие;
 5. Създаване на устойчива мрежа за дългосрочно сътрудничество в областта на културата и изкуството.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са неправителствени културни организации и културни институции от региона на Черноморския басейн, индивидуални творци и творчески формации, както и граждански организации от държави-членки на ЕС и държави кандидат-членки от региона на Черно море с интереси в областта на културата и изкуството.

ДЕЙНОСТИ

Дейностите по проекта се изпълняват в рамките на 29 месеца и са обединени в четири групи както следва:

 1. Първата група дейности включва изграждане на Регионална мрежа за сътрудничество в областта на културата „Черноморски ареал за култура и изкуство"; създаване на Черноморски културен център в град Комотини с информационни секции в град Бургас и град Одеса; създаване на уеб сайт на Регионалната мрежа за сътрудничество в областта на културата и на Черноморския културен център в град Комотини, Гърция.
 2. Втората група дейности включва дейности за повишаване на капацитета, развитие на човешките ресурси и обмяна на добри практики; он-лайн обучение в два модула „Мениджмънт и маркетинг на културата" и "Повишен капацитет за управление на културните продукти в мултикултурна среда".
 3. Третата група дейности включва организирането и провеждането на културни събития в Черноморски ареал за култура и изкуство в страните партньори по проекта, ориентировъчно в периода май - септември 2015 г.:
      • Международен театрален фестивал „Митове и легенди на Черноморските общности", гр. Комотини, Гърция
      • Международен фолклорен панаир на традициите на общностите в Черноморския басейн, гр. Одеса, Украйна
      • Детска творческа работилница „Чудеса от морето", гр. Бургас, България
      • Международен пленер по живопис „Черноморска палитра", гр.Бургас, България
      • Mеждународна кулинарна изложба с демонстрации "Вкусовете на Черно море", гр. Бургас, България
 4. Четвъртата група дейности е свързана с популяризиране на проекта.

 

РЕЗУЛТАТИ

В резултат от изпълнението на проекта се създаде устойчива трансгранична мрежа за изкуство и култура, отворена за неправителствени организации, институции, културни формации и индивидуални творци от държави-членки на ЕС и държави кандидат-членки от Черноморския регион. Повиши се интеграцията на населението в Черноморския регион на база споделено културно наследство и традиции и се осъществи културен обмен. Всичко това повиши интереса към партньорските градове като туристическа дестинация в резултат на новите културни събития и създадената мрежа за културен обмен.

ГАЛЕРИЯ

ПАРТНЬОРИ

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се финансира от съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на Европейския Съюз по втората покана за представяне на проекти.
Общият бюджет на проекта е 297 288,88 евро, като финансирането на българския партньор, Платформа Агора - клон Бургас е в размер на 69 432.50 евро.

КОНТАКТИ

Сдружение "Платформа Агора - клон Бургас", ул. Хан Крум 15 Б, ет. 3,
Райна Миланова, тел.: 0896 669 229,


Проектът е съ-финансиран от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на Европейския Съюз.  
            
   

  Common borders. Common solutions. 

 

Тагове: basaca