Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"За гражданско участие"

Стартиращият през май 2010 г. проект „За гражданско участие" е подкрепен от Балканския тръст за демокрация. В качеството си на Координатор от името на Форум Гражданско Участие (ФГУ) http://www.bgactivecitizen.eu Платформата ще работи за подготовка на НПО сектора за участие в следващия планов период, съвместно с проекта на Институт "Отворено общество": "Анализ и оценка на програмирането на първия за България планов период 2007-2013 г." Проектът е с продължителност 10 месеца. Основни партньори са членовете на ФГУ:

 • Клуб на НПО Търговище (http://clubngo.org );
 • Деветашко плато - Ловеч, Летница Севлиево, (http://www.devetakiplateau.org );
 • Асоциация ЧАР - ЮГ (Читалищна асоциация за развитие) - член на Платформа АГОРА;
 • Плевенски обществен фонд "Читалища" - член на Платформа АГОРА.

Целта на настоящия проект е да стимулира сътрудничество между гражданските организации на регионално ниво за оптимизиране на механизмите на гражданско участие. По-конкретно ще се работи за:

 • създаване на условия за по-структурирано участие на гражданските организации в процеса на планиране на плановете за развитие 2014 - 2020 г. чрез стимулиране на дебати и формиране на граждански коалиции във всеки от шестте планови региона на България;
 • систематизиране на работещи модели на база съществуващи практики на участие с оглед на тяхното мултиплициране;
 • популяризиране и разрастване на ФГУ като стратегическа и представителна платформа на гражданските организации в страната за ефективно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво.

Дейностите предвиждат:

 • организиране на координационна среща, на която членовете на Координационния съвет на ФГУ, представители на експертния екип към Институт "Отворено общество" - София и координиращите организации от шестте планови региона ще дискутират стратегически подход и план за действие;
 • провеждане на фокус-групи в шесте планови региона и в гр. София за дискутиране на съществуващите процедури за прилагане на принципа на партньорство в процеса на планиране и набиране на предложения и препоръки за повишаване степента на участие на гражданите в процеса на планиране;
 • създаване на регионални групи за участие в шестте планови региона с привличане на активни организации от региона, които да застанат зад инициативата и да подпомогнат разрастването й. Поради спецификата на всеки регион ще се подходи съобразно нивото на консолидация на гражданското общество, опита на активните НПО и условията на средата.
 • изготвяне на Карта на работещи практики на гражданско участие във всеки регион, за да се очертаят съществуващи практики от различни общини в региона и да се подберат инициативи, които да послужат за разработване на модели за действие и казуси.
 • провеждане на регионални дискусии за гражданско участие във всеки от регионите за планиране
 • анализ и систематизиране на препоръките от различните региони;
 • национална среща, където ще се финализира позицията на ФГУ и ще дискутира конкретен план за действие за прилагане на препоръките през 2011 г. в цялата страна като публично ще се представи доклада - анализ.

Резултати и потенциални ефекти:

 • гражданското участие: систематично в обществения дебат - на регионално и национално ниво;
 • ФГУ е по-популярен, с повече членове - по-активни и от различни части на страната, което е знак и фактор за засилена представителност и чуваемост на консолидиран граждански сектор;
 • създадена готовност и граждански коалиции: регионални групи за участие в шестте планови региона, което ще спомогне за прилагане на практика на препоръките за по-ефективно участие в процеса на планиране на следващия финансов период.