Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Предизвикателства, променящи живота"

 

 За проекта                

 Дейности

 Резултати

 Галерия

 Партньори

 Контакти

   

ПАРТНЬОРИ

Българско училище за политика "Димитър Паница"

Българското училище за политика "Димитър Паница" (БУП) е създадено през 2001 година и е част от мрежата на училищата за политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която участват 21 организации от Централна и Източна Европа, Кавказ и Южното Средиземноморие. Мисията на училището е да подпомогне създаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

Българското училище за политика „Димитър Паница" работи за повишаване на гражданското участие в обществения живот на България като изследва формите на обществен контрол върху институциите и подпомага информирания избор на гражданите чрез различни инициативи и онлайн средства. БУП реализира проекти в сферата на борбата с климатичните промени, повишаване на енергийната ефективност, устойчивия нисковъглероден растеж на икономиката. Училището има многогодишна традиция и в областта на филантропията. Училището поставя на публично обсъждане проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас, и работи за възраждане на филантропските традиции.

 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество" - София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи".

 

 

 

 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.