Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Доклад за дискриминационните политики и практики в Европейския съюз за 2015 г.

Четвъртък, 12 Ноември 2015

През октомври 2015 г. Европейската комисия публикува доклад за дискриминацията в ЕС за 2015 г. Документът представя резултати от последното изследване на Евробарометър, проведено от ГД „Правосъдие и потребители". Следват някои от заключенията, направени в рамките на доклада.

На лице е устойчива диверсификация в социалните кръгове на европейците. Все по-голяма част от респондентите в доклада имат приятели или познати, които принадлежат към групи в риск, измежду които 70% имат приятели от друга религия или различни вярвания (увеличение с 3% спрямо юни 2012), а 9% имат трансполови или транссексуални приятели (увеличение с 2%).

Дискриминацията по етнически признак продължава да е най-разпространената форма на дискриминация в ЕС (64%), следвана от дискриминация основана на сексуална ориентация (58%), религии и вярвания (50%), специални потребности (50%), възраст (за възраст над 55 г.) и полова принадлежност (37%). Данните освен това показват, че дискриминацията на религиозен и етнически принцип се е увеличила драстично от 39% през 2012 г. на 50% през 2015 г.

Що се отнася до познаването на правата и закона в тази област, само по-малко от половината респонденти (45%) казват, че познават правата си, в случай че станат жертва на дискриминация или агресия. На лице е нарастване с 8% в резултатите от същото изследване от 2012 г.

По отношение на мерките и политиките за борба с дискриминацията мнозинството от респондентите (62%) посочват, че са необходими нови мерки за повишаване на нивото на защита на групите в риск от дискриминация, а 27% смятат, че такива мерки не са необходими. Повечето респонденти са съгласни за това, в училищните уроци и материали трябва да присъства темата за многообразието, и по-специално по отношение на етническа принадлежност (81%), религии и вярвания (80%).

Целия доклад на английски език можете да прочетете тук.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

     

 Назад