Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Добро управление в защита на човешките права

Петък, 13 Май 2016

Излседването на практики за добро управление, гарантиращо зачитане на човешките права, е публикувано през 2008 г. с надеждата да вдъхнови реформаторите, вкл. правителства, активисти, практици, комисии за защита на човешките права и граждански организации.

Неговата цел е да запълни дупката между стандартите за човешки права и принципи от една страна и прилагането им от друга.

Документът дефинира доброто управлние като упражняване на власт чрез политически и институционални мерки, които са прозрачни и насърчават гражданското участие.

Публикацията е концентрирана около 4 теми: укрепване на демократичните инситуции, подобряване доставката на услуги, върховенство на закона, борба с корупцията.

Пълният текст на документа е наличен тук (само на английски език).

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.

 

     

 



Назад