Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Устав

На сдружение с нестопанска цел
Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на Сдружение Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива,  неговите цели, задачи, принципи, както и правата и задълженията на членовете и органите му на управление. 

                                                      

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 1

Сдружение "Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива", наричано за краткост по-долу "Сдружението", на английски "AGORA Platform - Active Communities for Development Alternatives", е доброволно сдружение на физически и юридически лица.

Чл. 2

 1. Сдружението е юридическо лице, което възниква в деня на вписването на решението на Софийския градски съд в съответния регистър за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Сдружението се определя като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
 3. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
 4. Сдружението е демократична, независима, непартийна и нерелигиозна организация.
 5. Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на Сдружението се приемат от Общото събрание.

Чл. 3

 1. За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, законодателството на Република България, настоящия Устав и приетите въз основата на тях решения на висшия орган на управление.
 2. Дейността си Сдружението ще осъществява в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с представители на частния бизнес. То осъществява своята дейност на основата на следните принципи:
  1. равенство на правата, задълженията и отговорностите;
  2. колективно обсъждане и решаване на всички въпроси;
  3. приемане на решенията с мнозинство;
  4. лична отговорност за взетите решения или извършените действия.

Чл. 4 Седалището на Сдружението е гр. София.

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5 Цели и задачи на сдружението

 1. Стимулира и подпомага изграждането на активни граждански общности за местно развитие.
 2. Спомага за засилване на ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.
 3. Съдейства за увеличаване на капацитета на общностите и на доброволни граждански групи за информирано и ефективно гражданско участие;
 4. Катализира развитието на социалния капитал в страната като насърчава сътрудничеството и засилва взаимовръзките в общността.
 5. Разработва и въвежда нови политики и подходи за развитие на активни граждански общности, целящи повишаване на качеството на живот.
 6. Съдейства за прилагането на принципите на доброто управление.
 7. Съдейства за съхраняването и развитието на националната ни културна идентичност като част от мултикултурното европейско пространство.
 8. Допринася за създаването на съвременна и достъпна информационна среда за местните общности.
 9. Съдейства за изграждане на общностен капацитет за набиране, увеличаване и споделяне на ресурси за каузи в обществен интерес.
 10. Повишава знанията, уменията и квалификацията на общностни групи в подкрепа на местното развитие.
 11. Допринася за разработването и прилагането на подходи за приобщаване и подкрепа на социално изключени общностни групи.
 12. Изгражда капацитета и подпомага развитието на членовете на платформата за изпълнение на мисията на Сдружението.

 

III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6

Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, осъществяващи целите и задачите му, чрез:

 1. Създаване и тестване на иноватовни практики и подходи за общностно развитие;
 2. Изграждане на широко интегрирано междусекторно партньорствo с читалищата, местната власт, бизнеса, НПО и медиите;
 3. Създаване на среда за общуване, обмен на идеи и опит на читалищата и изграждане на партньорства между тях;
 4. Оказване на подкрепа за изпълнението на местни и национални инициативи и тяхното разпространение;
 5. Проучване на потребностите и ресурсите на читалищата и общностите;
 6. Посредничество и застъпничество за обществени каузи;
 7. Пренасяне на добрия опит от европейската и световна практика;
 8. Свързване и работа в партньорство със сходни организации в страната и чужбина и включване в мрежи, платформи и коалиции с близка мисия и цели.

 

VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7

 1. Сдружението осъществява дейност в обществена  полза, изразяваща се в:
  1. Предоставяне на информация, консултации и обучение
  2. Иницииране и участие в реализацията на проекти и програми;
  3. Изследвания и анализи
  4. Издателска дейност
  5. Организиране на събития с публичен характер
  6. Всяка друга дейност, удовлетворяваща целите на сдружението и незабранена от закона
 2. Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на Сдружението и съобразно стратегията и приоритетите, приети от Общото събрание на Сдружението.

 

 

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8  

Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 9

В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

 

Представителство

Чл. 10

 1. Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
 2. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
 3. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
 4. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 11

Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
 4. Приема и изключва членове;
 5. Избира и освобождава от отговорност членовете на Управителния Съвет и Председателя на Управителния съвет;
 6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението;
 8. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 9. Приема бюджета на сдружението;
 10. Взима решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. Приема доклада за дейността на сдружението, съдържащ основните дейности, изразходваните средства, постигнатите резултати, приходите от дейността или безвъзмездно получените имущества и финансовия резултат;
 14. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
 15. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

 

Провеждане на Общо събрание

Чл. 12

 1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание.
 2. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 13

 1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
 2. Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общо събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 3. Свикването се извършва чрез покана, изпратена до всички членове на Сдружението по поща с обратна разписка и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
 4. Поканата съдържа дневен ред, дата, час и място за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 5. Времето от изпращането на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

 

Право на сведение

Чл. 14

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

Чл. 15

 1. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
 2. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

Чл. 16

Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се провежда в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

Право на глас

Чл. 17

Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 18

Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. Предявяване на искове срещу него;
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Мнозинство

Чл. 19

 1. Решенията на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от присъстващите.
 2. За решенията по чл. 11, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Решения

Чл. 20

 1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
 2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването им.

 

Протокол

Чл. 21

 1. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
 2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
 3. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
 4. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 22

 1. Сдружението се управлява от Управителен съвет.
 2. Броят на членовете на Управителния съвет е минимум 3 /три/ души.
 3. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
 4. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
 5. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

 

Чл. 23

Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 24

 1. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
 2. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
 3. Управителният съвет взема решение за участие в други организации;
 4. Управителният съвет приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 5. Управителният съвет приема правила и ред за осъществяване на дейността.
 6. Управителният съвет определя адреса на сдружението;
 7. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
 8. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.
 9. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
 10. Управителният съвет изработва бюджета на сдружението и един път годишно осигурява извършването на проверка от лицензиран експерт-счетоводител по силата на чл. 39 от ЗЮЛНЦ.
 11. Управителният съвет изготвя доклад за дейността на сдружението, съдържащ основните дейности, изразходваните средства, резултатите, приходите и финансовия резултат.
 12. Взема и други решения, предвидени в устава, в т.ч. решения за създаване и закриване на консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение целите на Сдружението.
 13. Управителният съвет взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 25

 1. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
 2. Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя на УС да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 3. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на УС. Той е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
 4. Управителният съвет може да взима решения , ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
 5. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 24 ал. 4 и ал. 9 от Устава - с мнозинство от всички членове.
 6. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването по този ред се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.
 7. Управителният съвет може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако протокълът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

Чл. 26

Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетност за дейността на сдружението при спазване на принципите на откритост, своевременност и достоверност.

 

Чл. 27

 Председателят на УС:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и работата на Управителния съвет.
 2. Представлява сдружението съгласно устава и закона пред всички организации и институции.
 3. Организира заседанията на Управителния съвет.
 4. Ръководи заседанията на УС.
 5. Организира и ръководи текущата дейност на Сдружението.
 6. Осигурява организационно - техническото функциониране на Сдружението.
 7. Изготвя и внася за разглеждане пред УС счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на Сдружението за изтеклата финансова година.
 8. Разпорежда се от името на сдружението със собствеността и финансовите средства на сдружението, съгласно предоставените му правомощия от Общото събрание.
 9. Председателят може да делегира правомощията си на свой заместник.

 

Чл. 28

Протоколите и книжата на ръководните органи на сдружението са достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи или извлечения от тях.

 

Чл. 29

Всички юридически лица, членове на някои от управителните органи или на Общото събрание, гласуват чрез своите представители, така както е уговорено в техните Устави, дружествени договори, статути или други корпоративни актове. Друго лице може да гласува само, ако е изрично упълномощено от лицата по предходното изречение.

 

IX. ЧЛЕНСТВО

Чл.30

 1. В Сдружението могат да членуват свободно български и чуждестранни юридически или пълнолетни физически лица, които приемат устава, споделят целите на Сдружението и желаят активно да работят за постигането на целите му. Юридическите лица членуват чрез свои представители.
 2. Почетен член на Сдружението може да бъде лице от страната или чужбина, което има особени заслуги за постигане целите на организацията.

 

Чл. 31

 1. Нови членове на Сдружението се приемат от Общото събрание.
 2. Кандидатите отправят писмено заявление за членство до Управителния съвет, който я разглежда задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.
 3. Юридически лица могат да бъдат приемани за нови членове, ако са сдружения на читалища или други юридически лица по ЗЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, целите на които съответстват на целите на Платформата.
 4. Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
 5. Членството се счита за възникнало от датата на решението за приема.

 

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 32

Всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участвува в дейността на сдружението и да упражнява правото си на един глас в Общото събрание при вземане на решенията;
 2. Да избира и да бъде избиран в органи на управлението;
 3. Да участва във всички инициативи на Сдружението в съответствие с решенията на ръководните му органи;
 4. Да се ползва от имуществото на сдружението и резултатите от дейността му.
 5. Да бъде осведомяван за дейността на Сдружението, да преглежда книжата на Сдружението, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
 6. Да напуска Сдружението доброволно.

 

Чл. 33

Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва настоящия устав;
 2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. Да съдейства за постигане на целите на Сдружението;
 4. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава му.
 5. Да внася членския внос, определен от Общото събрание до 30 април на текущата година.

 

Чл. 34

 1. Членството се прекратява при:
  1. По собствено желание, изразено в писмен вид до Председателя на Управителния съвет на Сдружението;
  2. Смърт или поставяне под пълно запрещение на член - физическо лице;
  3. Прекратяване на Сдружението;
  4. Изключване;
  5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението, което се констатира УС, за което да уведомява ОС по съответните счетоводни документи и протоколи от Общите събрания на Сдружението.
 2. Основание за изключване:
  1. Неспазване на устава и решенията на Общото събрание;
  2. Неплащане на членски внос.
 3. Изключването на член от сдружението се осъществява чрез решение на Общото събрание.
 4. При прекратяване на членството в сдружението, имуществените отношения между сдружението и освободения член се уреждат в тримесечен срок от датата на прекратяването на членството по споразумение между страните въз основа на счетоводните документи на сдружението или по общия съдебен ред.

 

Чл. 35

За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

 

Чл. 36

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване.

 

 

XI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 37

Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

 

Чл. 38

Източници на средства на сдружението:

 1. Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос, размерът на който се определя от Общото събрание и се заплаща веднъж годишно. Срокът за внасянето му е 30 април на текущата година.
 2. Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем, ако това не противоречи на целите и интересите на сдружението.
 3. Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
 4. Целево финансиране по проекти, разработки и други дейности предвидени в устава.
 5. По решение на Общото събрание Сдружението може да създава сдружения или търговски дружества по законоустановения ред, както и да участва в търговски дружества, с цел постигане на предвидените в този устав цели или за финансиране на работата по тяхната реализация.

 

Чл. 39

 1. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността за постигане на определените от настоящия устав цели.
 2. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от сдружението се извършват съгласно изработен и обявен от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание ред и правилата за осъществяване на обществено полезна дейност.
 3. Имуществото не може да се разпределя или изразходва безвъзмездно в полза на лица от състава на неговите органи или техни роднини.

 

Чл. 40

За осъществяване на издателска или други спомагателни дейности Сдружението може да се сдружава по законоустановения ред, като решение за това се взема от Управителния съвет.

 

Чл. 41

 1. Разходите на Сдружението се извършват съобразно бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.
 2. Средствата по проектите се изразходват по тяхното предназначение.

 

Чл. 42

 1. Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, разрешена от закона и свързана с целите и основния му предмет на дейност, по смисъла на чл.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел
 2. Предметът на допълнителната стопанска дейност се изразява в:
  1. извършването на консултации и изработването на анализи срещу заплащане;
  2. издателска и рекламна дейност, спомагащи постигането на целите на Сдружението;
  3. организирането на семинари, обучения, конференции, срещу определено заплащане;
  4. други сделки, незабранени от закона и спомагащи постигането на целите на Сдружението.
 3. Приходите от стопанската дейност ще бъдат използвани за постигане на целите на Сдружението.
 4. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
 5. Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

 

XII.  ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43

Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.

 

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 44

В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.

 

Приемане на годишното приключване

Чл. 45

Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

Чл. 46

Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност, съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

 

Чл. 47

Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на сдружението

Чл. 48

 1. Председателите на Общото събрание, съответно на Управителния съвет отговарят за редовното водене на книги с протоколите от заседанията на Общото събрание, съответно на Управителния съвет. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
 2. Сдружението води регистър на членовете си, в който се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

 

 

ХIII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 49

Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи

 

ХIV.  ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 50

 1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
 3. Имуществото след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на сдружение със сходен предмет на дейност, определено с решение на Общото събрание.

 

 

ХV.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51

Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 52

Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящият Устав бе приет на Учредително събрание, състояло се на 9 април 2008г.