Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Активни граждански общности чрез читалищата в България

През април 2009 г. Платформа АГОРА започна изпълнението на проект "Активни граждански общности чрез читалищата в България", подкрепен от Фондация Америка за България.

Целта на проекта е да разработи, приложи и широко популяризира механизъм за стимулиране на гражданската активност в малките населени места чрез читалищата.

В продължение на 12 месеца проектът ще се реализира в шест пилотни общини с различен социално-икономически и географски профил. Шестте читалища партньори, които ще приложат модела са:

  • Читалище „Св.св. Кирил и Методий", гр. Тополовград;
  • Читалище "х. Ненчо Д. Палавеев", гр. Копривщица;
  • Читалище "Напредък", гр. Никопол;
  • Читалище "Светлина", гр. Червен бряг;
  • Читалище "Светлина", с. Момчиловци (община Смолян);
  • Читалище "Любен Каравелов", с. Куртово Конаре (община Стамболийски).

Чрез различни форми на участие и инструменти за общностно развитие проектът ще провокира промяна в гражданската активност на хората от малки населени места. Представители на различни общностни групи ще бъдат въвлечени в публични обсъждания на местни проблеми, вземане на консенсусни решения и мобилизиране на обществена подкрепа за тяхното разрешаване. С посредничеството на читалището ще се насърчи диалога на жителите на населените места с местните институции, представителите на властта и бизнеса, ще се подобри взаимодействието вътре в общността и ще се засили доверието в ефективността на гражданската инициатива. Шест местни проблема ще намерят своето решение, разчитайки както на финансова подкрепа от проекта, така и на мобилизиране на вътрешни местни ресурси. Гражданите ще могат да се включат по-информирано в ключови за местното развитие въпроси и ще засилят своята предприемчивост и инициатива.

Проектът ще се реализира чрез следните дейности:

  • Уводен семинар за представители на читалищата и общностни лидери от избраните шест населени места, на който местните екипи ще бъдат запознати с проектния подход и ще придобият практически умения за медиация, провеждане и модериране на публични форуми и дебати.
  • Организиране и провеждане на общностни форуми в избраните шест населени места за идентифициране и приоритизиране на местни проблеми и постигане на консенсус за начина на решаванете на един от тях. Форумите ще засилят ролята на читалищата като средищно място за дискусии и публични дебати. Те ще изградят умения в общността за прилагане на граждански подходи за решаване на проблеми, формиране на местни политики и въздействие върху цялостния процес на местното развитие.
  • Решаване на изведените с консенсус местни проблеми в 6-те населени места с широкото участие на гражданите при мобилизиране на допълнителни местни ресурси, доброволен труд и застъпнически кампании.
  • Систематизиране на опита и трансфер на знания чрез описание и популяризиране на добрите практики на гражданско участие чрез читалищата.

Опитът от проведените форуми ще бъде анализиран и ще послужи за изработване на ръководство за провеждане на публични форуми и дискусии в читалищата. Знанието и уменията за прилагането на подхода ще бъдат широко популяризирани и разпространени сред читалищната мрежа, което ще повлияе позитивно върху изграждането на капацитета на читалищата като центрове за общностно развитие и ще формира публичния образ на успешното съвременно читалище.