Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Асоциация "Съвременни читалища"

Асоциация "Съвременни читалища" е доброволно сдружение на читалища, физически и юридически лица, осъществяващи дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности. 

Асоциацията е учредена през месец септември 2004 г. като юридическо лице с нестопанска цел и е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието. Седалището на Асоциацията е в гр. София

Приоритетни цели на Асоциацията са:

  • Постигане на информационно, технологично, комуникационно равенство между читалищата от различните региони в страната.
  • Осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, и задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда. 
  • Утвърждаване на положителен имидж на българското читалище, нарастване ролята и значението му в развитието на местните общности, увеличаване на обществената значимост на читалищата като фактор за местно културно, образователно  и информационно развитие.

  

За контакти:

гр. София
ул. "Клокотница" 29,
етаж 2, офис 5
тел./факс: 02/4627103, 4161504
office@association.bg
http://www.association.bg/