Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Конкурс АГОРА 2018

 

 Кой може да участва

 Предмет на конкурса

 Съдържание на кандидатурата 

 Избор на победител  

 Награди и отличия

 Как може да участвате

 Партньори

   

Конкурс АГОРА се обявява за десета поредна година в търсене на най-успешната инициатива за общностно развитие, реализирана от читалище през 2018 г.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, реализирали самостоятелно или в партньорство проекти, кампании или инициативи за развитие на своята общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през 2018 г., независимо че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като сред финалистите може да бъде само едно от тези предложения.

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА

В конкурса ще бъдат отличени практики, проекти и инициативи на читалища, които през 2018 година:

 • са мобилизирали представители на местните общности за по-активно участие в развитието на тяхното населено място и формиране на специфичния облик на региона;
 • са засилили средищния характер на читалищата като неутрално място за дискусии, срещи, публични обсъждания, дебати;
 • са повишили солидарността, хуманността и толерантността в общността;
 • са стимулирали чрез изкуство, култура и просвета развитието на своето селище, регион или общност;
 • са утвърдили читалището като среда за културно многообразие;
 • са въвели иновативни подходи за личностно и творческо израстване на деца и възрастни;
 • са подобрили достъпа до информация, култура, знания и квалификация и са допринесли за упражняване на правото на информиран избор;
 • са формирали споделени европейски ценности сред местните общности.

Инициативите могат да демонстрират различни механизми и форми на участие на местните хора в решаване на общностни проблеми, подкрепа за каузи, социални иновации, благотворителност, доброволчество, партньорство. Предложените кандидатури трябва да акцентират върху ролята на читалището като център за развитие на общността.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА КАНДИДАТУРАТА

Кандидатстващите читалища трябва да представят инициативата си във формуляр по образец.

Кандидатурата съдържа:

 • Информация за кандидатстващото читалище - име, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
 • Информация за инициативата, включваща: име и кратко описание на инициативата, ползите за общността и как читалището, местните хора и партньори са участвали в нея (до 2 500 знака с интервали).
 • Снимки с добро качество с кратък пояснителен текст, илюстриращи инициативата (3 броя, с размер не по-малък от 1275 х 1754). Ще се приемат снимки само в електронен формат.

КАК ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАН ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА

Победителят в Конкурс АГОРА ще се излъчи на два етапа:

Първи етап: Оценка на качествата на подадените кандидатури от конкурсно жури.

Журито на Конкурс АГОРА 2018 се състои от 10 души, специалисти в сферата на общностното развитие, гражданския сектор и читалищата. Министерство на културата участва със свой представител в журито.

Членовете на журито се запознават и оценяват всички подадени кандидатури за участие в Конкурс АГОРА 2018. Оценката се извършва в оценителска карта съобразно следните предварително зададени критерии за оценка: Степен на участие и активност на местната общност; Въздействие и ползи за общността; Оригиналност на подходите; Приложимост и адаптивност сред читалищната мрежа. Всеки критерий се оценява по скала от 0 до 5 (най-висока оценка - 5; най- ниска - 0).

Членовете на журито ще излъчат 5 (пет) финалиста измежду всички кандидатстващи инициативи в пет категории за развитие на местните общности в областите:

 • „Общност в развитие";
 • „Солидарност и хуманност";
 • „Изкуство и култура за развитие";
 • „Перспективи за израстване";
 • „Най-продуктивно партньорство".

Журито си запазва правото да не излъчи финалист в случай, че не постъпят достатъчно качествени предложения в някоя от категориите.

Оценките ще бъдат разгледани на заседание на конкурсното жури за избор на финалисти. Изборът на 5-те финалиста ще се извърши с консенсус от всички членове.

Инициативите на финалистите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Платформа АГОРА, на фен страницата на конкурса във Facebook, както и в Информационния портал за неправителствените организации в България ngobg.info .

Втори етап: Избор на победител в Конкурс АГОРА 2018.

Победителят в конкурса ще бъде излъчен по време на официална церемония. 5-те финалиста в посочените категории ще представят своите инициативи пред аудиторията. Изборът на победителя в конкурса ще стане по време на церемонията с вота на публиката, който ще определи победителя в Конкурс АГОРА за 2018 година.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Победителят в Конкурс АГОРА 2018 ще получи наградната пластика на Конкурс АГОРА, изработена от скулптора Марияна Кушева. Наградната пластика се предоставя от Платформа АГОРА.

Петте финалиста, излъчени от журито в следните категории:

 • "Общност в развитие";
 • "Солидарност и хуманност";
 • "Изкуство и култура за развитие";
 • "Перспективи за израстване";
 • "Най-продуктивно партньорство".

ще получат специални отличия - плакет Конкурс АГОРА 2018, сертификат, парични и материални награди, предоставени от Платформа АГОРА и партньорите на конкурса.

За втора поредна година ще бъде връчена специална награда на името на Дамян Минков за социално изкуство, осигурена от Плевенски обществен фонд "Читалища".

За втора поредна година ще бъде връчено и специално отличие „Читалища подкрепят читалища", осигурено от НЧ „Братство 1869", гр. Кюстендил.

По повод десетото юбилейно издание на Конкурс АГОРА ще бъде връчена още една специална награда „Наследство БГ" за съхраняване на културното наследство на България, осигурена от СУ „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ".

Читалище - участник в конкурса ще стане носител на грамота за творчески постижения на Министерство на културата.

КАК МОЖЕ ДА УЧАСТВАТЕ

За участие е необходимо да изпратите попълнен формуляр на електронен адрес до 28 февруари 2019 г. включително със заглавие: Konkurs AGORA. Кандидатури, изпратени на хартиен носител, по пощата или с куриер, няма да бъдат разглеждани!

Въпроси във връзка с конкурса се изпращат само в електронен формат на до 21 февруари 2019 г.

Краен срок за подаване на кандидатури - 28 февруари 2019 г.


ПАРТНЬОРИ

 Конкурс АГОРА 2018 се провежда под патронажа на Министерството на културата.

Събитието се организира от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация «Чарлз Стюарт Мот», в партньорство с: Софийския Университет „Климент Охридски" - проект BG05М2ОP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ" , Комуникационна агенция PRoWay, Плевенски обществен фонд "Читалища", НЧ "Обединение 1913" , гр. Кърджали, НЧ "Братство 1869" , гр. Кюстендил и  Хотел „Рамада София".

Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Българско национално радио, Информационен портал за НПО в България ngobg.info и BulgariaONAir .

 

 

С подкрепата на:

  Фондация

 
Комуникационна агенция PRoWay

 
Рамада Хотел София

 

 

 

С медийната подкрепа на:

 
БНР
 
NGOBG.info

 

Тагове: конкурс, агора, 2018