Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проект "Театрални предания"

Платформа АГОРА започна през декември 2022 г. изпълнението на проект "Театрални предания", подкрепен от Национален фонд „Култура“ по програма "Социално ангажирани изкуства", модул "Работа с общности и групи в неравностойно положение". Проектът е с продължителност 8 месеца.

Платформа АГОРА изпълнява проекта в партньорство със сдружение "Мале - мале", гр. София. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта бе чрез разширеният достъп, културното образование и участието в творчески дейности да се насърчи креативността, създаването на творчески процеси и продукти, демонстриращи специфични характеристики на общността и развиващи чувството й за идентичност. Културната идентичност е чувството да бъдеш включен, да бъдеш част от група или култура. Важното при културната идентичност е че тя дава съмосъзнание по отношение на обществото, в което живеем. Културната идентичност също така позволява на хората да се свързват с останалите и да ценят другите култури.

В България основната мрежа за масов достъп до култура са читалищата, а в малките населени места са и единствените такива организации. АГОРА свърза професионалистите – от Куклен театър „Мале мале” през читалище „Развитие 2022”, с.Ослен Криводол с децата от местната общност. Така чрез средствата на кукления театър и през споделен креативен процес се създаде интеракция между членовете в общността за създаване на един творчески продукт – театрално представление.

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Целева аудитория по проекта бяха:

 • 12 деца на възраст 5 – 13 години от общност с проблеми, породени от географската им отдалеченост, неустойчив местен поминък и ограничен достъп до изкуство и културни организации (с. Ослен, община Криводол);

 • семействата на децата участници, които също имат силно ограничен досег с театъра като изкуство;

 • ръководител на клуба към НЧ „Развитие – 2022“ с. Ослен Криводол.

ДЕЙНОСТИ

 1. Разработена бе Методология за проучване и събиране на изворни материали за използване в процеса са събиране истории за база на театралното представление. Така се осъществи процеса на свързване на поколенията, като се акцентира върху придобиването на знания за бита по онова време, интересни случки от училище, взаимоотношения с родители и приятели, възпитателни методи, прилагани от родителите навремето, разглеждане на стари черно-бели снимки и споделяне на поучителни истории.

 2. Създаване на клуб "Театрални предания" с местен ръководител, където малките участници получиха насока за това как да провеждат срещите, за въпросите, които да задават на възрастните хора и какво да е отношението им. Клубът предостави възможност и пространство децата да общуват помежду си, да обсъждат наученото, да го осъзнават и да разиграват варианти на интерпретациите си, така че да се подберат интересните истории за включване в представлението. Чрез забавление и игра извеждаха общовалидното и ценното като поука и послание, коите се представиха по забавен начин в театралната постановка. 

 3. Проучени и събрани 23 истории в клуб „Театрални предания” бяха издадени в сборник „Спомени за поколенията: Истории за бита и традициите на село Ослен Криводол в спомените на нашите баби дядовци” - в печатан формат и електронно издание. 

 4. Нов творчески продукт „Театрални предания” е създаден чрез споделен креативен процес като основната роля е на местните участници под творческото напътствие на актьорите и режисьорите от  куклен театър „Мале мале”. Децата създадоха собствен културен продукт, който разви идентичността им и затвърди принадлежността към населеното място. Децата докоснали се до театралното изкуство, придобиха ценни актьорски умения, станаха по-самоуверени и преодоляха притеснението си.

 5. Кампания за популяризиране на творческия продукт в социалните мрежи с  публикуване на банер, плакат, листовка и сборник в каналите на АГОРА и НЧ „Развитие – 2022“ с. Ослен Криводол.


РЕЗУЛТАТИ

 • Създадено бе взаимодействие между членовете в общността за създаване на творчески продукт със средствата на кукления театър и през споделен креативен процес – деца и професионални актьори и режисьори; 

 • Членовете на читалищния екип разполагат с методология и имат уменията да прилагат творчески методи с цел дългосрочно развитие и провеждане на детски творчески постановки.

 • Разработена методология за проучване и събиране на изворни материали.

 • Създаден и действащ клуб "Театрални предания" към  НЧ „Развитие 2022“ с. Ослен Криводол.

 • Проучени и събрани от децата 23 истории, разказани от местни възрастни жители на селото.

 • Изготвени и отпечатани плакат и листовка „Театрални предания” .

 • Създаден и представен театрален продукт „Театрални предания”.
 • Сборник „Спомени за поколенията: Истории за бита и традициите на село Ослен Криводол в спомените на нашите баби дядовци” .

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма "Социално ангажирани изкуства", модул "Работа с общности и групи в неравностойно положение".

Национален фонд "Култура"

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА,
Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА