Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Плевенски обществен фонд "Читалища"

Плевенски Обществен Фонд "ЧИТАЛИЩА" е учреден през 2001 год. в резултат на гражданска инициатива, осъществена със средствата на застъпничеството, като инструмент за гражданско участие в процесите на вземане на решения, с подкрепата на Програма "Демократична мрежа" и Американския институт по демокрация. Той е сдружение на читалища, НПО, граждани и Местна Власт, в лицето на Община Плевен. Така се реализира идеята за създаване на обществена организация, която е институция на общността в Плевенска община, и работи за развитието на гражданското общество чрез читалищата, които в селата са единствените непрителствени организации. Голямо постижение на организацията е включването на Местната Власт в членския си състав, чрез което тя разделя ресурс и правомощия с гражданския сектор.

Основните цели на Фонд "ЧИТАЛИЩА" са:

  1. Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални, но преди всичко с граждански функции;
  2. Реализиране на стратегии и програми, насочени към разрешаване проблемите на социално изключени групи /деца, младежи, самотно живеещи възрастни хора, етнически малцинства/ и други конкретни местни проблеми свързани с преодоляване на изоставането в развитието на малките селища;
  3. Въвеждане на иновативни демократични практики, осигуряващи гражданското участие на хората от селските общности и мултиплицирането им чрез читалищна мрежа.

Акценти на дългосрочната стратегия на Фонд "ЧИТАЛИЩА", приета на общо събрание през 2006 год. са:

  • Изграждане на нови партньорства и мрежи за сътрудничество на местно и регионално равнище;
  • Развитие на капацитета на организацията като доставчик на социални услуги;
  • Въвеждане на инструмента "гражданско налюдение" върху работата на Местната Власт и институциите на местно и регионално равнище;
  • Осигуряване на условия за развтие на младежкото участие на територията на общината и региона;
  • Разширяване на дейностите на селските читалища, свързани с личностното развитие и защита на правата на децата от селските общности;

Адрес:
5800 гр. Плевен
пл. "Възраждане", №1, ст. 311
тел./факс: 064 / 83 65 58
e-mail:
Лице за контакт:
Даниела Димитрова
/Изпълнителен директор/