Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

„Меки умения извън училищна среда” (SOUL)

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Финансиране

 Контакти

 Партньори

   

През май 2021 г. Платформа АГОРА започна изпълнение на проект „Меки умения извън училищна среда”, който е разработен в партньорство със 7 организации от 6 държави в сферата на образованието за възрастни. Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз в рамките на Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, стратегически партньорства в отговор на ситуацията с Covid-19, KA277 – Партньорства за творчество, # 2020-1-BG01-KA227-ADU-095132. Продължителността му е 24 месеца.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целите на проекта са:

 • да идентифицира нивото на развитие на преносими умения на деца  във възрастовата група 6-12 години, с акцент върху тяхната оценка и развиване;

 • да създаде механизъм за съвместна оценка на преносими умения на деца на възраст 6 – 12;

 • да състави набор от методи и средства за подкрепа развитието на тези преносими умения.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са:

 • служители, експерти, фасилитатори и доброволци в партньорските организации;

 • образователни специалисти в сферата на неформалното и информалното учене;

 • родители и роднини на деца на възраст 6-12;

 • младежки работници, фасилитатори и организатори в културни центрове, читалища и/или неформални образователни центрове, които имат занимания с деца на възраст 6 – 12;

 • взимащите решения в сферата на образованието, институции и публични власти на европейско, национално и регионално ниво;

 • заинтересовани страни като образователни центрове, родителски организации, младежки и културни центрове, читалища.

ДЕЙНОСТИ

I. Управление и изпълнение на проекта 

II. Транснационални срещи по проекта – откриваща среща по проекта в гр. София, България и заключителна среща в Италия.

III. Работа по създаване на 3 интелектуални продукта:

1) Изработване на аналитичен доклад „Деца след социална изолация вследствие на Covid-19”;

2) Съставяне на методология за оценка на преносимите умения на деца на възраст 6 – 12 в извънучилищна среда

3) Изготвяне на набор от културно-образователни дейности, материали и пособия

IV. Дейности за обучение, преподаване и учене испанският партньор се ангажира с разработването и провеждането на 4 дневно обучение за представители на партньорските организации как да използват и прилагат изготвената методология и набора от културно-образователни дейности, материали и пособия, разработени в резултат на интелектуални продукти 2 и 3.

V. Събития за разпространение на резултатите се провеждат в края на проекта в 6-те държави партньори на завършените вече 3 интелектуални продукта.


РЕЗУЛТАТИ

 • аналитичен доклад „Деца след социална изолация вследствие на Covid-19”;

 • методология за оценка на преносимите умения на деца на възраст 6 – 12 в извънучилищна среда;

 • достъпен онлайн набор от културно-образователни дейности, материали и пособия (Toolkit);

 • пилотирани инструменти за оценка на преносими умения, с набор от методи, които да се прилагат в културна среда;

 • доклад и препоръки за използване на методологическия подход, разработени в рамките на проекта, включващи иновативни методи за оценка и нова организация на съвместната работа между институциите за съвместяване на ресурси и повишаване на образователния капацитет;

 • партньорите затвърждават стратегическия характер на партньорството между различни типове организации от неправителствения и бизнес сектор в сферата на образованието (фондации, образователни и изследователски центрове, МСП) като установяват отношения на доверие, лоялност и професионално сътрудничество чрез надграждане на знанията и компетенциите си в образователния сектор;
 • италианският партньор (FCSVM ) осигурява достъп до завършените интелектуални продукти в резултат от проекта на своята образователна платформа.

ФИНАНСИРАНЕ

Общият бюджет на проекта е 197 916 евро. Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз в рамките на Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, стратегически партньорства в отговор на ситуацията с Covid-19, KA277 – Партньорства за творчество.

Erasmus + Programme

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА,

  ПАРТНЬОРИ