Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Предизвикателства, променящи живота"

 

 За проекта                

 Дейности

 Резултати

 Галерия

 Партньори

 Контакти

   

През юни 2015 г. Платформа АГОРА и Българско училище за политика „Димитър Паница" започнаха изпълнението на партньорски проект "Предизвикателства, променящи живота". Проектът е в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление", приоритет "Подпомагане на активното гражданство" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработване на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Местни общности в 12 населени места, неформални граждански групи и младежи.

По време на проекта бяха активизирани 12 общности и неформални граждански групи по места в следните квартали, села и градове: гр. Антоново, община Търговище, гр. Видин, с. Гарван, община Габрово, с. Крушаре, община Сливен, гр.Кула, кв. Малашевци - София, гр.Малко Търново, с.Орешак, община Троян, с. Пожарево, община Божурище, гр. Провадия, с. Радилово, община Пещера, и гр. Чирпан.


ФИНАНСИРАНЕ

Проектът е с бюджет 50 550 евро, реализира се в тематична област "Демокрация, права на човека и добро управление", приоритет "Подпомагане на активното гражданство" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.