Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Подкрепа за изграждане на активни граждански общности чрез читалищата в България

През месец юли 2008 г. Платформа АГОРА започна изпълнението на проект за институционално изграждане, финансиран от Фондация Чарлз Стюарт Мот.  Проектът е с продължителност две години и половина и ще продължи до декември 2010 г. 

В резултат от неговото изпълнение ще се изгради и укрепи организационния капацитет на АГОРА за популяризиране и поощряване на общностното участие и развитие чрез читалищата. 

Платформа АГОРА ще работи за укрепване на общностното развитие и участие в местното развитие чрез членските си организации и читалищата, които са част от тях. Всички членуващи в Платформа АГОРА организации ще придобият едно общо разбиране за ролята на читалището за устойчиво местно развитие, а също и за методите и подходите на включване, които ще прилагат в своята работа.

Дейностите свързани с изграждане капацитета на читалищата на АГОРА за общностно развитие включват :

  • оценка на нуждите на читалищата на АГОРА за общностно развитие чрез въпросници, обратна връзка, проучвания и др.;
  • обучение и семинари за общностно развитие, участие, набиране на средства и др.;
  • разработване на пакет от услуги, които да бъдат предоставени на читалищата на АГОРА на базата на резултатите от проучванията и исканията на читалищата;
  • осигуряване на достъп до базата данни с добри практики за общностно развитие;
  • провеждане на три обучителни модула „Информационни и комуникационни технологии"  за читалищата на АГОРА;
  • провеждане на три обучителни модула за общностно развитие, участие, благотворителност и фондонабиране за читалищата на АГОРА;
  • провеждане на три обучителни модула за модерация/водене на преговори, PR и комуникации за членовете на настоятелствата на читалищата на АГОРА.

Дейностите, свързани с изграждането на активни общности за местно развитие предвиждат работа в следните няколко насоки.

На първо място, за да се развие читалището  като център за общностно развитие и да се насърчи и мобилизира общностното участие в местното развитие се предвижда подкрепа на малки демонстрационни инициативи. Конкретните дейности включват:

  • разработване от читалищата на АГОРА на местни демонстрационни инициативи за развитие;  
  • подкрепа при изпълнението на инициативите*;
  • набиране на средства за дейностите: от донори, бизнес и отделни личности.

 Следващата насока е подпомагане развитието и провеждането на читалищни обществени форуми „АГОРА". Целта е чрез обществени форуми, дискусии и застъпнически кампании да се изгради капацитета на общностите да създават партньорства, да насърчават местната филантропия, да мобилизират местни ресурси  и да планират.

В непосредствена връзка с първите две насоки е и предвидената учебна програма на АГОРА.  Нейната  цел е да изгради капацитета на читалищата на АГОРА по отношение на общностното развитие и участие. Натрупаните знания и усвоените умения ще помогнат на читалищата да използват подходите за гражданско и общностно развитие. Важно е да се отбележи, че ще бъде въвлечено цялото читалище - настоятелството, персонала, членовете на читалището, както и заинтересовани страни от общността. Усвоените умения ще дадат възможност на читалищата да повишат устойчивостта на своите функции, свързани с общностното развитие, да се поучат от своя опит или от опита на другите читалища, както и да се учат от самите общности.