Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Биоразнообразието в община Стамболийски - фактор за устойчиво развитие", НЧ "Любен Каравелов 1897", с.Куртово Конаре

Проектът се реализира на територията на цялата община и най-вече в селищата, попадащи в Натура 2000. Инициативата допринесе за повишаване на осведомеността на местната общност за богатото биоразнообразие на общината, защитените територии и ползите от ЕМ "Натура 2000". Ученици, младежи и възрастни се включиха в различни инициативи - форуми, почистване, залесяване, походи и пр. Като резултат се стигна до изработването от експерти, местна власт и гражданските структури на Програма за опазване на биоразнообразието в община Стамболийски - 2010-2013 г., която бе приета от ОбС. Подобрено бе взаимодействието между заинтересованите страни за опазване на биоразнообразието - читалища, БДЗП, организации на гражданското общество от района на Бесапарските ридове, местна власт и бизнес.

Инициативата се реализира по програма "Място за живот" на Фондация "Еко Общност".