Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Писмо становище на Форум "Гражданско участие" относно ПМС 118/ 20.05.2014

Вторник, 22 Юли 2014

ДО Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО Г-ЖА ДАНИЕЛА БОБЕВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

ДО Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДО Г-ЖА ДОБРИНКА КРЪСТЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДО Г-ЖА МАРИАНА КОРДОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МСЕС"
РЪКОВОДИТЕЛ НКЗ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Уважаема г-жо Златанова,
Уважаема г-жо Бобева,
Уважаеми г-н Чобанов,
Уважаема г-жо Кръстева,
Уважаема г-жо Кордова,

На 27.05.2014 г. в Държавен вестник, бр. 44 беше обнародвано Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 118), в сила от същата дата. ПМС № 118 регулира условията и редa за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от посочените от него донори и се прилага от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Голяма част от бенефициентите, субект на постановлението са граждански организации, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ.

Членовете на мрежата Форум Гражданско Участие (включваща над 100 неправителствени организации) изразяваме своето силно безпокойство от чл. 9, ал. 2 на Постановлението. Според този член ние в качеството си на бенефициенти сме длъжни да оповестяваме публично съобщение за ценови предложения до съответния управляващ орган или програмен оператор за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз или на интернет страницата на съответния програмен оператор. Считаме, че прилагането на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 води до необосновано административно натоварване, съществени практически затруднения и до нарушаването на принципите на ефикасност и ефективност. Някои аргументи:

  1. В постановлението не се предвижда долен праг, под който да не се изисква оповестяване на публично съобщение, от което следва, че във всички случаи ще е необходимо подобно оповестяване независимо от стойността на възлагането, спешността му и спецификата му. Куриозни са случаи като обявяване на публично съобщение за 40 рула тоалетна хартия с прогнозна стойност 0.50 лв. всяко.
  2. От обхвата на разпоредбата не се изключва дори покупката на стоки като електричество, вода, телефон и бензин.
  3. Въпреки посочването, че не е необходима процедура за възлагане под посочените в постановлението прагове, това изискване по същността си е процедура.
  4. Чл. 9, ал. 2 поставя в неравнопоставено положение организациите, които не са възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП), защото в ЗОП към покупките под праговете няма подобни изисквания.
  5. Чл. 9, ал. 2 противоречи и на държавната политика за ограничаване на административната тежест.
  6. Подобно изискване няма нито в Европейските регламенти, нито в законодателствата или практиките на други страни-членки.
  7. В този си вид някои от разпоредбите в постановлението взаимно си противоречат.

Предвид гореизложеното предлагаме в най-кратък срок чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118 да бъде отменен.

Готови сме да представим нашите аргументи и в среща с вас. За контакт с нас, може да се обръщате към Ива Таралежкова, Председател на Форум Гражданско Участие, тел. 0888 397 432, ел. поща: forumgu@gmail.com

От името на Форум Гражданско Участие с уважение,
Георги Петров, Асоциация "Съвременни читалища"
Виолета Куртева, Българска асоциация за социално подпомагане и услуги
Ралица Величкова, Български център за нестопанско право
Ивайло Хлебаров, Институт за пряка демокрация
Невена Маджарова, Клуб НСО - Търговище
Васил Панчаров, Национална асоциация на секретарите на общини в РБ
Даниела Димитрова, Плевенски обществен фонд - читалища
Мариана Проданова, Регионален център за култура Фабриката - Габрово
Венета Динева, Информационен център на НСО - Габрово
Серги Каракашев, Ромска фондация Искра - Шумен
Диана Якимова, Сдружение СИДУРО
Апостол Стойчев, Асоциация за стратегическо управление Делфи
Славея Христова, Сдружение Болкан асист
Емилия Лисичкова, Сдружение Платформа АГОРА
Николина Николова, СНЦ Европейски компас
Десислава Велкова, Фондация Институт Отворено общество - София
Любов Панайотова, Фондация Европейски институт
Дамян Минков, Фондация Артист
Любомир Вълков, Фондация Астика
Вълко Станев, Център по правата на човека Васил Левски - Карлово
Людмила Атанасова, Фондация Помощ за благотворителността в България
Галя Койчева, Сдружение Семеен център Мария
Мариан Маринов, Сдружение Еко посоки 21
Валентин Вълев, Сдружение Зона Ловеч
Георги Богданов, Сдружение Национална мрежа за децата
д-р Владимир Горбунов, Сдружение Екофорум за устойчиво развитие
Васко Райчинов, Сдружение Устойчиво развитие
Цвета Ненова, Сдружение Европейски пространства 21
Надежда Кузерманова, Сдружение Човеколюбие
Васил Маджирски, Фондация Еко общност
Деян Колев, Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
Даниела Божинова, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
Митко Михайлов, Сдружение "Анима"
Ива Таралежкова, Сдружение Деветашко платоНазад
Тагове: фгу