Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново приема кандидатури

Понеделник, 03 Април 2023

На 03 април 2023 г. Община Дряново обяви процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонда за подкрепа на местни инициативи - Дряново. Целта на финансовата подкрепа от фонда е да реализира ползи и въздействия от прилагането на подходи и практики с участието на общността при решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността. Предоставената финансова подкрепа е гарантиран базов фонд при изпълнението на местни инициативи на общността, в търсене на възможности за мобилизиране на допълнителни средства за реализацията им. Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е до 3 000 лв.

Приоритетната област на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново за 2023 г. е „Прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот".

Общият бюджет на фонда за 2023 г. е 18 000 лв. и е осигурен от Община Дряново - 10 000 лв. и Платформа АГОРА - 8 000 лв.

Кандидатите могат да бъдат неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), Сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Дряново, местни културни институти, които допринасят за развитие на местната общност и неформални граждански обединения, осъществяващи дейността си на територията на Община Дряново, които допринасят за развитие на местната общност.

Набиране на проектни предложения: до 17:00 ч. на 30 април 2023 г.

Обща стойност на финансовата подкрепа за 2023 г.: 18 000 лв.

Обща стойност за финансовата подкрепа за една инициатива: до 3 000 лв.

Срок на изпълнение на инициативите през 2023 г.: с продължителност до 15 юли 2023 г., считано от датата на подписване на договора.

Насоките за кандидатстване и образци на необходимите документи са публикувани в сайта на община Дряново.

Формуляри за финансова подкрепа на местна инициатива (в pdf и/или Word формат) се изпращат по електронна поща на адрес: dryanovo@dryanovo.bg, както и на хартиен носител в информационният център на Община Дряново, в сградата на Общинска администрация с адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро" № 19, като срока за хартиен носител е до 17:00 ч. на 28.04.2023 г.

На 12.04.2023 г. от 15:00 ч. в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе информационна среща във връзка с обявената процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонда за подкрепа на местни инициативи - Дряново.

Фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново се финансира от Община Дряново и Сдружение "Платформа АГОРА", в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности", финансиран от Фондация "Америка за България".

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Платформа АГОРА.Назад